Stappenplan LEADER-subsidie aanvragen

Bent u inwoner, ondernemer, dorpsraad, een vereniging of maatschappelijke organisatie van het Flevolandse platteland? Heeft u een projectidee dat de sociale cohesie versterkt, zorgt voor economische ontwikkeling en/of bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van het Flevolandse platteland? Mogelijk komt uw projectidee dan in aanmerking voor LEADER-subsidie. In de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) (pdf, 640 kB) staat de procedure voor de beoordeling en selectie van projecten die subsidie krijgen. Lees dit document daarom door voor u een subsidieaanvraag doet. Als u vragen heeft, neem dan vooral contact op met het programmabureau. Zij helpen u graag verder in dit proces.

Stap 1: oriëntatie

Beoordeel eerst zelf of uw projectidee invulling kan geven aan het LEADER-programma en of u aan de belangrijkste voorwaarden kunt voldoen. Als hulp hierbij kunt u de informatie op rvo.nl lezen. Daarin staat aan welke eisen het project moet voldoen en hoe het bijdraagt aan de doelen van LEADER Flevoland 2023 - 2027.

Stap 2: benader het programmabureau

Bespreek uw projectidee eerst met ons programmabureau. Zij beoordelen globaal of uw idee voldoende bijdraagt aan de LEADER-doelen en of het kansrijk is op basis van de selectiecriteria en voorwaarden. Daarnaast adviseren ze u over de verdere uitwerking, de planning en eventuele afstemming of samenwerking met andere initiatieven in het gebied.

Stap 3: pré-toets

Als uw projectidee uitvoeringsgereed is, dan kan de Lokale Actiegroep (LAG) een pré-toets doen. Om zo een inschatting te geven van de LEADER-waardigheid en de kans op een bijdrage. Vul hiervoor het projectideeformulier in. De LAG doet de pré-toets enkele weken voor een uiterste indieningsdatum. De uiterste indieningsdata waarop het projectidee dan bij de LAG bekend moet zijn, staan vermeld op de pagina ‘indieningsdata’. Bij indiening van uw idee wordt er na 5 weken schriftelijk commentaar gegeven op het projectvoorstel. Als uit de pré-toets blijkt dat het project kansrijk lijkt, kan een subsidieaanvraag bij RVO worden voorbereid. De coördinator van het programmabureau kan u hierin begeleiden. Er zijn enkele uiterste indieningsdata per jaar. Aanvragen die uiterlijk op die data zijn ingediend, worden door de LAG getoetst in de vergadering na die uiterste indieningsdatum. De pré-toets is dus altijd enkele weken voor de uiterste indieningsdatum.

Stap 4: projectplan uitwerken

Voor het maken van een projectplan en begroting bent u verplicht gebruik te maken van de invuldocumenten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Stap 5: cofinanciering aanvragen bij gemeente

De gevraagde LEADER-subsidie wordt bij toekenning gefinancierd door de Eropese Unie (EU) met cofinanciering van de provincie en de gemeente. De bijdrage van de gemeente waarin u het project gaat realiseren, moet zijn toegezegd voordat de subsidieaanvraag formeel kan worden ingediend. Hiervoor moet de cofinancieringsverklaring door de betreffende gemeente worden ingevuld, ondertekend en door de u, samen met de subsidieaanvraag worden ingediend.

Stap 6: subsidieaanvraag indienen

Als uw projectplan klaar is, dient u het samen met de subsidieaanvraag in op rvo.nl, De RVO verzorgt voor LEADER Flevoland 2023 - 2027 de administratieve afwikkeling van de subsidieverzoeken. Is uw aanvraag ontvankelijk verklaard? Dan stuurt de RVO uw subsidieaanvraag door naar de LAG. Ontvankelijk verklaard betekent dat uw aanvraag volledig is en voldoet aan alle administratieve eisen en voorwaarden.

Stap 7: inhoudelijke beoordeling door de LAG

Nadat de RVO heeft vastgesteld dat uw aanvraag ontvankelijk is, beoordeelt de LAG uw aanvraag aan de hand van een beoordelingsformulier. Op basis van een puntenscore komt de LAG tot een positief of negatief advies aan de RVO voor de toekenning van subsidie. Hoe de beoordeling precies in zijn werk gaat, staat in de LOS.

Stap 8: subsidietechnische beoordeling door de RVO

Zodra de LAG uw plan inhoudelijk positief heeft beoordeeld, toetst de RVO het op alle subsidietechnische en financiële aspecten. Bij een positief advies van de LAG en positieve beoordeling van RVO, krijgt u een subsidiebeschikking van RVO. Op dit moment kan een voorschot uitbetaald worden van 50% van de subsidie.

Stap 9: start uitvoering project

Na ontvangst van de subsidiebeschikking kunt u met de uitvoering beginnen. U bent zelf inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor uw project.

Stap 10: afrekening en verantwoording

De financiële en inhoudelijke verantwoording van uw project verloopt via het digitale loket van de RVO. Daarvoor houdt u zelf een administratie bij met alle financiële gegevens, betaalbewijzen en overige vereiste documenten. Na afronding van het project dient u een verzoek tot eindafrekening in. Op basis daarvan maakt de RVO de resterende subsidie aan u over.

Stap 11: monitoring en evaluatie

De LAG bewaakt de voortgang en resultaten van het totale LEADER-programma in Flevoland. Daarvoor stelt de LAG voor elk afgerond project, in overleg met de initiatiefnemer, een evaluatieverslag op. Daarbij kijken zij vooral of de vooraf gestelde doelen en verwachtingen zijn uitgekomen en welke blijvende effecten het project teweeg heeft gebracht.

Download

Download de Lokale Ontwikkelingsstrategie

pdf - 639,25 kB
Open de pdf

2 medewerkers van het programmabureau

Logo LEADER Flevoland

Logo LEADER

Aanmelden voor de nieuwsbrief landelijk gebied

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven