Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) werkt Nederland aan toekomstbestendige landbouw, het versterken van de natuur en een leefbaar platteland. Van 2023 tot 2027 biedt het GLB subsidies aan voor initiatieven die bijdragen aan deze doelen.

GLB 2023 - 2027 en POP

Subsidies die eerst beschikbaar waren via het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP), vallen nu onder het GLB 2023 – 2027 omdat ze een bijdrage leveren aan de doelen van het GLB. Dit geldt onder andere voor LEADER- en ANLB-subsidies. Subsidies van het GLB worden landelijk of provinciaal opengesteld. Houd flevoland.nl in de gaten voor de laatste informatie vanuit de provincie en de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om de meest actuele openstellingen van de RVO te zien. Op toekomstglb.nl vindt u ook meer informatie.

Landelijke subsidies

Het GLB stelt subsidies beschikbaar voor agrariërs en organisaties die zich inspannen voor een toekomstbestendig bedrijf en een veerkrachtig platteland. De verschillende subsidies kunnen in combinatie met elkaar worden toegepast om voor gebieden en de boeren die in de gebieden werken, helder perspectief te vinden en te ontwikkelen naar het landbouwbedrijf van morgen. Een uitgebreid overzicht van de landelijke subsidies vindt u op rvo.nl/onderwerpen/glb-2023. In de loop van 2023 wordt meer bekend over de provinciale openstellingen. Houd daarom de website van provincie Flevoland in de gaten.

Doelen GLB 2023 – 2027

Europa wil met het GLB de volgende doelen bereiken:

  • Landbouwers ondersteunen, de landbouwproductiviteit verbeteren en voor een stabiele voorziening van betaalbare levensmiddelen zorgen;
  • De landbouwers van de Europese Unie een redelijk inkomen garanderen;
  • Het klimaat beschermen en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen bevorderen;
  • Plattelandsgebieden en landschappen in de hele Europese Unie in stand houden;
  • De plattelandseconomie levensvatbaar houden door de werkgelegenheid in de landbouw, agrovoedingsindustrie en aanverwante sectoren te stimuleren.

Vanuit deze doelen zijn drie hoofddoelen en negen thema’s voor het GLB vastgelegd. Dit zijn de contouren waarbinnen Nederland het GLB heeft vormgegeven in het Nationaal Strategisch Plan. De drie hoofddoelen zijn:

  • Milieu, biodiversiteit en klimaat
  • Brede plattelandsontwikkeling
  • Slimme, veerkrachtige landbouw

Kennis, innovatie en netwerk is een doel dat landelijk opgepakt wordt. Meer weten? Ga naar de pagina toekomstbestendig boeren op toekomstglb.nl.

Achtergrondinformatie

Geschiedenis GLB en focus GLB 2023 - 2027

Oorspronkelijk was het GLB bedoeld om agrarische ondernemers in hun inkomen te ondersteunen en consumenten te verzekeren van voldoende voedsel. Deze doelen zijn nog steeds belangrijk, maar we zien ook een beweging waarbij het GLB agrariërs stimuleert om zich in te zetten voor maatschappelijke diensten. Via ecoregelingen of agrarisch natuurbeheer worden dingen die een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld het verhogen van de biodiversiteit of het verbeteren van de waterkwaliteit beloond.

Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het GLB. De landen, de lidstaten, van de Europese Unie maken samen het GLB. De lidstaten mogen binnen de kaders van dat GLB hun eigen invulling daaraan geven via een Nationaal Strategisch Plan (NSP). Daarin beschrijft elk land hoe zij de Europese regels willen toepassen. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de Nederlandse provincies en de Unie van Waterschappen stelden samen met vertegenwoordigers van agrariërs, bedrijfsleven en wetenschappers het Nederlandse NSP op. U kunt het uitgebreide document of de publieksvriendelijke samenvatting downloaden via toekomstglb.nl.