Samenwerken aan innovatie (EIP)

De GLB subsidiemaatregel 'Samenwerken aan innovatie (EIP)' is één van de provinciale maatregelen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023 - 2027. EIP staat voor Europees Innovatie Partnerschap. Van 5 juni 2024 09:00 uur tot en met 30 september 2024 17:00 uur kan u subsidie aanvragen via RVO.nl. Het doel van deze subsidie is samenwerkingen voor (duurzame) innovaties te stimuleren die de positie, kennis en variatie van de Flevolandse landbouw verstevigen. Voor de openstelling van deze maatregel is een totaalbudget van € 4.976.220,- beschikbaar. Van dit bedrag wordt 43% beschikbaar gesteld vanuit het EU-budget (ELFPO). De overige 57% wordt door provincie Flevoland bijgedragen. Het te verlenen subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 50.000,- en maximaal € 500.000,-. Het subsidiepercentage varieert tussen de 40% en 100% van de subsidiabele kosten. Daarbij geldt dat de kosten voor het samenwerkingsproces om te werken aan de innovatie wordt 100% gesubsidieerd. De benodigde investeringen in bedrijfsmiddelen wordt voor 40% gesubsidieerd.

Thema’s

Met deze interventie worden bedrijven gestimuleerd bij te dragen aan het realiseren van de doelen uit het provinciale programma Landbouw Meerdere Smaken: het verstevigen van de positie, kennis en diversifiëring van de landbouwsector in Flevoland. Om de landbouwsector in Flevoland te ondersteunen toekomstbestendig te worden is het belangrijk om bij te dragen aan duurzaamheidsthema’s zoals benoemd in het GLB. Daarom zijn alle thema’s uit de verordening opengesteld voor subsidie:

  • Ontwikkelen van duurzame verdienmodellen binnen de landbouw;  
  • Vergroten van de marktgerichtheid en het concurrentievermogen van landbouwbedrijven;
  • Ontwikkelen van een duurzame toegevoegde waardeketen gericht op landbouwproducten;
  • Bijdragen aan het tot stand brengen en ombuigen van biodiversiteitsverlies;
  • Bevorderen van de duurzame ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht;
  • Bijdragen aan de beperking van klimaatverandering en
  • Inspelen op de maatschappelijke verwachtingen over voedsel en gezondheid.

Nadere toelichting op deze GLB-thema’s vindt u op toekomstglb.nl.

Samenwerkingsverbanden

Subsidie wordt alleen verstrekt aan samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband bestaat tenminste uit twee partijen (waarvan minstens één landbouwer) die gezamenlijk de doelstelling uit het in te dienen projectaanvraag realiseren. De regeling voorziet er tevens in dat ook al bestaande samenwerkingen tussen landbouwers subsidie kunnen aanvragen.

Subsidieverstrekking

De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van de zogenaamde tendersystematiek. Dit betekent dat gedurende de openstellingsperiode aanvragen kunnen worden ingediend. Na afloop van de periode beoordeelt een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke Adviescommissie aan de hand van vooraf gestelde selectiecriteria welke aanvragen gehonoreerd worden. De tendersystematiek houdt ook in dat gedurende de beoordelingsperiode er geen mogelijkheid is om aanvullende stukken ter verduidelijking aan te leveren. De hoogst scorende aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het subsidieplafond voor de openstelling is bereikt. De resterende projecten worden op financiële gronden afgewezen. Over de selectiecriteria en de wijze waarop de rangschikking van de binnen de termijn ontvangen subsidieaanvragen tot stand komt, kunt u meer lezen in het openstellingsbesluit. De toekenning van de subsidies vindt uiterlijk 22 weken na de sluiting van de openstellingsperiode plaats, naar verwachting begin 2025.

Relevante links

Logo GLB 2023 - 2027