Woondeals tussen het Rijk en Flevoland

Het Rijk, provincie Flevoland, de gemeenten en waterschap Zuiderzeeland hebben op 15 maart 2023 afspraken gemaakt om snel meer woningen te kunnen bouwen in Flevoland, waarvan een aanzienlijk deel betaalbare woningen. Tot en met 2030 komen er in totaal bijna 40.000 woningen bij. 31.400 woningen in Almere en Lelystad. En 8.343 woningen in Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Hiermee groeit het aantal woningen in Flevoland met 20%.

Bouwen aan een vitale Flevolandse samenleving

Dat heeft grote impact op de leefomgeving in Flevoland. In de getekende Woondeals bestaat de relatie tussen woningbouw en uitgangspunten voor een vitale Flevolandse samenleving. Denk hierbij aan (sociale) voorzieningen, bereikbaarheid, werkgelegenheid, ruimte voor natuur en kwaliteit van wonen. Het Rijk gaat zich ook inzetten voor het wegnemen van knelpunten voor de woningbouw, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbestendig bouwen, mobiliteit, energie en stikstof. Via de ondertekening van de Aanvullende afspraak erkennen Rijk, provincie, de zes gemeenten en het waterschap dat afspraken over de (lange termijn) ruimtelijke ontwikkeling van Flevoland lopen via de Strategische Agenda Flevoland, de NOVEX-Lelylijn, Almere 2.0 en Lelystad Next Level. De fysieke leefomgeving en het maatschappelijk perspectief moeten samen opgaan en bijdragen aan brede welvaart voor alle bewoners van Flevoland.

Samenwerking en inzet noodzakelijk

De woningnood in Nederland is hoog. Elke partij heeft een rol te vervullen om het woningtekort aan te pakken en de sociale en betaalbare woningvoorraad te verhogen. Daarom heeft provincie Flevoland als één van de partners de Woondeal Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Woondeal ZUND-gemeenten ondertekend op 15 maart 2023. In de MRA hebben Almere en Lelystad meegetekend. In de ZUND-woondeal: de gemeenten Zeewolde, Urk, Noordoostpolder, Dronten en waterschap Zuiderzeeland. Woningcorporaties en marktpartijen steunen de afspraken in de Woondeals. Met de Woondeals zetten alle partijen zich in voor voldoende sociale en betaalbare woningen in Flevoland. Met de concrete plannen voor 39.743 woningen haalt Flevoland twee derde betaalbaar in de nieuwbouw. Daarnaast onderschrijven alle partijen toe te groeien naar minimaal 30% sociale woningbouw. Evengoed maken marktpartijen en woningcorporaties zich zorgen over de hoeveelheid randvoorwaarden die nog invulling moet krijgen om vóór 2031 tot voldoende woningbouw te kunnen komen. De inzet van het Rijk, en in het bijzonder van minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, is hierbij onmisbaar.

Concrete grote woningbouwlocaties

De afspraken in de MRA Woondeal sluiten aan op de regionale Verstedelijkingsstrategie van de MRA (175.000 woningen in 2021-2030). Met de Woondeal wordt deze doelstelling en de betaalbaarheid hiervan ingevuld. Ook zijn de afspraken in lijn met provinciaal beleid en gemaakte afspraken in het Bestuurlijk Overleg MIRT over de IJmeerverbinding, Lelystad-Zuid en de Lelylijn. Verder heeft het Rijk op 30 juni 2022 met Aedes, VNG en de Woonbond Nationale Prestatieafspraken Volkshuisvesting gemaakt. Daarop volgden woningbouwafspraken met de twaalf provincies, waaronder Flevoland (13 oktober 2022). Deze afspraken zijn regionaal uitgewerkt in woondeals met de MRA- en ZUND-gemeenten. De inhoud van de Woondeals staat dus in de Woonvisies van de gemeenten. De Woondeals tonen een concrete vertaling naar grote bouwlocaties en een specificering naar sociaal, betaalbaar en vrije sector.

Drie Woondeals

Op 15 maart 2023 zijn gelijktijdig de Woondeals MRA, Noord-Holland Noord en de ZUND-regio getekend. Minister De Jonge sluit in het hele land regionale Woondeals. Dit komt voort uit de in maart 2022 gepubliceerde Nationale Woon- en Bouwagenda, waarmee het Rijk de regie herneemt op de woningbouw en volkshuisvesting. Zowel in de MRA als in de ZUND-gemeenten is er met het Rijk, de gemeenten en het waterschap de afgelopen maanden intensief samengewerkt aan de Woondeals. De provincie heeft de samenwerking geïnitieerd en gefaciliteerd. De Woondeals zijn een stevige basis voor een langdurige samenwerking om de woningbouwopgave voortvarend op te pakken.

Samen Maken We Flevoland

Er moet in Flevoland meer gebeuren dan het stapelen van stenen. Rijk en regio willen bouwen aan een samenleving met inclusieve woonomgevingen waar voor iedereen een thuis is. Dat vraagt om aandacht voor randvoorwaarden als bereikbaarheid, onderwijs, voorzieningen, aantrekkelijkheid van het landschap, banen en verdienvermogen. Het waterschap Zuiderzeeland, de zes gemeenten en de provincie Flevoland werken hieraan nauw samen onder de noemer “Samen Maken We Flevoland”. Hierbij worden in de Strategische Agenda Flevoland afspraken gemaakt tussen Rijk en regio. Flevoland is dan ook blij met de afspraken in de Woondeals over het bouwen van meer betaalbare woningen en over duurzame en toekomstbestendige bouw. Ook de afspraken over de uitwerking in woonzorgvisies en lokale woningbouwprogramma’s om voldoende passende woningen te hebben voor ouderen, verpleegzorgbehoevenden en voor de huisvesting van aandachtsgroepen is van het grootste belang en vormt het een startpunt voor verdere samenwerking. Provincie Flevoland krijgt hierbij een actievere rol bij de woonzorgvisies en woningbouwprogramma’s van de gemeenten, waarbij gekeken wordt of de visies en programma’s overeenkomen met de regionale afspraken in de Woondeals. Waar nodig, faciliteert de provincie en stuurt zij bij.