We willen een oplossing bieden voor de druk op de woningmarkt. Dit doen we niet door met allerlei regels en beleid te komen. Maar we hebben bewust gekeken naar een manier die goed past bij hoe wij willen samenwerken en wat het beste resultaat oplevert. Onze gemeenten bepalen wat er gebouwd wordt. Terwijl wij als provincie een het voortouw nemen in het doen van onderzoek. Daarnaast stimuleren we stimuleren de samenwerking over gemeentegrenzen heen en geven we aan waar woningbouw juridisch is toegestaan. Het is onze rol om er voor te zorgen dat:

Gemeenten samenwerken bij verschillende woonvraagstukken

Zodat kennis makkelijk kan worden uitgewisseld en we van elkaar leren bij het aanpakken van complexe opgaven.

  • Afstemming tussen gemeenten bij vraagstukken die verder gaan de gemeentegrens.
  • Samen dienen van de Flevolandse belangen bij vraagstukken waarbij omliggende regio’s/provincies betrokken zijn. 
  • Het ontwikkelen van beleidsregels of sturingsinstrumenten waarmee we onze verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Onze gemeenten pakken hun rol op de volgende drie punten

  1. Zij maken een woonvisie waarin staat hoe zij ‘goed wonen’ in de praktijk vormgeven. En maken prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties.
  2. Zij stellen regels op die bepalen waar er gebouwd mag worden en binnen welk segment.
  3. Als laatste maken zij regels waarmee ze zorgen voor een eerlijke verdeling van goedkope woningen.

Op deze pagina kunt u snel uw woning in Flevoland regelen.