Printen Print this page
Beeldmerk Provincie Flevoland
Logo Provincie Flevoland
 
 

Status OostvaardersWold

Op 7 maart 2012 heeft de Raad van State het Inpassingsplan OostvaardersWold vernietigd, nadat een aantal beroepen waren ingesteld tegen het plan.

Op 30 mei een motie aangenomen om te starten met een open planproces dat invulling geeft aan natuurontwikkeling in Flevoland. Het is de bedoeling dat alle belanghebbende partijen meedoen in dit proces en dat Provinciale Staten vervolgens eind 2012 een voorstel gaan bespreken dat voortkomt uit het open planproces.

In afwachting van de uitkomsten van het open planproces zullen provinciale staten nieuwe keuzes maken over de ontwikkeling van natuur in de provincie.

Archief OostvaardersWold

De provincie Flevoland heeft sinds 2005 gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van het OostvaardersWold, een nieuw natuur- en recreatiegebied in Zuidelijk Flevoland van ruim 1.800 hectare.

In 2006 maakten Provinciale Staten van Flevoland een keus voor de locatie van dit gebied, dat de Oostvaardersplassen en het Horsterwold met elkaar zou verbinden. Daarna is een structuurvisie opgesteld met een landschappelijk ontwerp voor het OostvaardersWold en vervolgens kreeg het gebied de bestemming natuur en recreatie door het vaststellen van een Provinciaal Inpassingsplan in december 2010.