Waar de weg precies komt te liggen is nu nog niet duidelijk, er worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Behalve het bestuurlijk voorkeursalternatief (blauw/paarse traject) worden ook drie andere alternatieven onderzocht (zie beeld hieronder). Daarbij kijken we wat de impact van een nieuwe weg is voor bijvoorbeeld duurzaamheid, natuur, goede inpassing in het polderlandschap en geluid. Het rapport waarin alle onderzoeken verwerkt worden heet het milieueffectrapport (MER).

De vier alternatieven zijn:

  1. Volledige parallelweg langs de Domineesweg;
  2. Extra aansluiting op de A6;
  3. Korte ontsluitingsweg tot Urkerweg;
  4. Lange ontsluitingsweg tot Staartweg.