Werken en handelingen uitvoeren in grondwaterbeschermingsgebieden

Let op
Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Soorten grondwaterbeschermingsgebieden
In Flevoland wordt een onderscheid gemaakt in verschillende soorten grondwaterbeschermingsgebieden:

 • waterwingebied
 • beschermingsgebied voor grondwater
 • boringsvrije zone Zuidelijk Flevoland

Een lijst van alle grondwaterbeschermingsgebieden in Flevoland vindt u in artikel 4.2 van de Omgevingsverordening provincie Flevoland.

Vergunning aanvragen
Voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden in een waterwingebied of een beschermingsgebied voor grondwater moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

 • aanleggen, wijzigen of verwijderen van leidingen, opslagtanks en andere installaties voor schadelijke stoffen, tenzij het gaat om:
  • niet-bedrijfsmatig vervoer van schadelijke stoffen
  • verwijderen van binnen het gebied vrijgekomen schadelijke stoffen
 • aanleggen, wijzigen of verwijderen van infrastructurele werken voor gemotoriseerd verkeer (wegen, parkeerterreinen, spoorwegen, vaarwegen etc.)
 • aanleggen, wijzigen, verwijderen of exploiteren van kampeergelegenheden, kampementen of recreatiecentra
 • lozingen op of in de bodem, tenzij het gaat om:
  • lozingen waarvoor de regels gelden van hoofdstukken 2 t/m 5 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  • lozingen op een zuiveringtechnisch werk
 • het verstoren van de bodem onder een oppervlakte water, tenzij het gaat om:
  • baggeren in het kader van regulier onderhoud

Als u een van deze activiteiten wilt uitvoeren in een waterwingebied of in een beschermingsgebied voor grondwater, dan vraag u in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Werken en handelingen uitvoeren in grondwaterbeschermingsgebieden.

Welke regels gelden voor u?

Wij zullen alleen uw vergunningaanvraag goedkeuren wanneer u voldoet aan de voorwaarden. U kunt hierover informatie inwinnen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning Werken en handelingen uitvoeren in grondwaterbeschermingsgebieden geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 12-01-2024