Wat zijn natuurvriendelijke oevers?

Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijke overgang van land naar water waardoor het water langzaam steeds dieper wordt. Alle oevers maken onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Ruim een derde van de vogels, zoogdieren en amfibieën is in meer of mindere mate gebonden aan de oever. Oevers zijn daarnaast rijk aan plantensoorten. Planten trekken verschillende kleine waterdiertjes, vissen, insecten, vogels en zoogdieren aan, die er voedsel kunnen zoeken, schuilen of zich voortplanten. Zo bieden rietkragen de kleine karekiet, blauwborst en rietgors kansen om te broeden langs de oevers.

Meer ruimte voor flora en fauna

Sinds 1993 besteden we in Flevoland veel aandacht aan het ontwerpen van oevers waarbij flora en fauna meer ruimte krijgen. En met positief resultaat: otters en bevers zijn in steeds grotere aantallen te vinden langs de Flevolandse oevers. Ook worden fauna uittrede-plaatsen gemaakt voor de jonge watervogels en te water geraakt wild. Bij de onderhoudswerkzaamheden zorgt de provincie daar waar mogelijk ervoor dat flora en fauna rondom de oevers zo min mogelijk wordt verstoord. Dit doen we door voorafgaand aan de werkzaamheden het gebied te onderzoeken op mogelijke nesten of beverburchten en hierop de werkzaamheden aan te passen.