Begrippenlijst Spuiweg

Op deze pagina vindt u een begrippenlijst. Zo worden diverse begrippen uit onder andere de reactienota toegelicht. Deze pagina wordt doorlopend aangevuld met nieuwe begrippen. 

Scroll naar beneden voor een compleet overzicht van de begrippenlijst of klik hieronder op één van de letters uit het alfabet en u wordt direct doorverwezen naar de begrippen die starten met de gekozen letter.

Begrippen met de A

 • Autonome ontwikkeling
  Dit is vastgesteld overheidsbeleid dat ten opzichte van de huidige situatie wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld woningbouw
 • Akoestische ruimtebeslag
  Draagwijdte van geluid (denk aan echo)

Begrippen met de B

 • Beoordelingskader
  In het beoordelingskader staan de onderwerpen waarop de alternatieven worden beoordeeld
 • Beleidskader
  Een beleidskader bevat doelstellingen waaraan iets moet voldoen
 • Bestuursovereenkomst
  Een overeenkomst tussen bestuurders, in dit geval bestuurders van provincie Flevoland, gemeente Urk en gemeente Noordoostpolder

Begrippen met de C

 • Richtlijnen die door het kennisinstituut voor infrastructuur, verkeer en vervoer zijn vastgesteld, die gebruikt worden voor het ontwerpen van de weg

Begrippen met de D

 • Doelbereik
  Het doel dat bereikt wordt na het instellen van maatregelen. In dit geval moet de aanleg van een nieuwe Spuiweg de Domineesweg ontlasten. Wordt de Domineesweg niet (voldoende) ontlast, dan heeft de nieuwe weg onvoldoende of (te) laag doelbereik.
 • Directe milieueffecten
  Effecten die rechtstreeks het gevolg van de aanleg van de weg zijn, bijvoorbeeld geluid of verkeersdrukte

Begrippen met de E

 • Effectbeoordeling MER
  De beoordeling van de effecten op het milieu voor het milieueffectrapport

Begrippen met de F

 • Flora en fauna onderzoek
  Onderzoek naar de (beschermde) planten en dieren in het gebied

Begrippen met de G

 • Geluidsgevoelige objecten
  Objecten die gevoelig zijn voor geluid, zoals gebouwen of bedrijfsterreinen
 • Geluidsonderzoek
  Onderzoek naar de geluidsbelasting van de weg op een gebouw of terrein

Begrippen met de H

Niet van toepassing

Begrippen met de I

 • Begrippen met de A">Indirecte milieueffecten
  Effecten als gevolg van andere effecten, zoals effecten die niet direct toe te schrijven zijn aan de aanleg van de weg

Begrippen met de J

Niet van toepassing

Begrippen met de K

Niet van toepassing

Begrippen met de L

Niet van toepassing

Begrippen met de M

 • Milieueffectrapport (MER)
  Het rapport waarin alle onderzoeken naar milieueffecten staan van een nieuw bouwproject
 • MER procedure
  De procedure/het stappenplan om tot een milieueffectrapport te komen
 • Mitigeren van negatieve milieueffecten
  Het afzwakken of verzachten van de negatieven invloed van de weg op het milieu en de omgeving door het nemen van gepaste maatregelen

Begrippen met de N

 • In de NRD worden de uitgangspunten en de inhoud van het milieueffectrapport benoemd

Begrippen met de O

Niet van toepassing

Begrippen met de P

 • Plangebied
  Een gebied waar de overheid een plan voor heeft
 • Participatieplan
  Een plan waarin wordt aangegeven hoe, wanneer en in welke mate betrokkenen deelnemen bij de ontwikkeling van een bouwproject
 • Planologisch besluit
  Een besluit waarbij de nieuwe ontwikkelingen worden opgenomen/zorgen voor een verandering in het bestaande bestemming/omgevingsplan
 • Publieksparticipatie
  Deelname van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties die deelnemen aan de ontwikkeling van een project
 • Planologische inpassing
  Het inpassen van de weg in een (bestaande) omgeving
 • Projectbesluit
  Het besluit waarmee de provincie de uitvoering van een project mogelijk maakt
 • Planologische fase
  Een fase om te komen tot een Projectbesluit, un dit project kennen we de NRD-fase, MER-fase 1 en MER-fase2
 • Planschade
  Als door een project een huis of stuk grond minder waard wordt

Begrippen met de Q

Niet van toepassing

Begrippen met de R

 • Referentiesituatie
  De huidige situatie als uitgangspunt voor het project
 • Robuustheidsanalyse
  Een analyse die wordt uitgevoerd om te toetsen of de oplossing voor het probleem ook in de toekomst (2040) voldoet
 • Reactienota
  Een officieel document waarin reactie wordt gegeven op de ingediende zienswijzen
 • Ruimtebeslag (geluid)
  De afstand tot waar geluid reikt
 • Realisatiefase
  De fase waarbij het project in uitvoering is, u ziet (voorbereidende) werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe weg
 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
  Een reglement van verkeersregels en verkeerstekens, dit reglement wordt gebruikt bij het ontwerp van de weg

Begrippen met de S

 • Studiegebied
  Het gebied waarbinnen alternatieve wegtracés worden onderzocht
 • Stakeholders
  Belanghebbenden
 • Stikstofdepositie
  De invloed van de uitstoot van stikstof op een Natura-2000 gebied

Begrippen met de T

Niet van toepassing

Begrippen met de U

 • Uitgangspuntennotitie
  Een document waar de uitgangspunten voor het MER staan genoemd

Begrippen met de V

 • Verkenningsstudie
  Bestaat uit een eindrapportage en addendum met daarin een beschrijving van de onderzoeken die zijn uitgevoerd
 • Verkeerskundig oogpunt
  Benadering vanuit verkeerscijfers op basis van het verkeermodel
 • Verkeersmodel
  Een model dat inzicht geeft in huidige en/of toekomstige verkeers- en vervoerstromen

Begrippen met de W

Niet van toepassing

Begrippen met de X 

Niet van toepassing

Begrippen met de Y

Niet van toepassing

Begrippen met de Z

 • Zienswijze
  Formele reactie op een stuk dat ter inzage ligt