Overzicht veelgestelde vragen

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Met vragen over de ontsluitingsweg kunt u contact opnemen met provincie Flevoland via telefoonnummer 0320 – 265 265 of e-mail naar ontsluitingswegurk@flevoland.nl.

Waar vind ik de reactienota van oktober 2023?

U kunt hier de reactienota van oktober 2023 met de ingediende zienswijzen op Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Uitgangspuntennotitie en Participatieplan downloaden. Problemen met de download? Gebruik dan FireFox.

Waarom is de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg nodig?

Om de bestaande Domineesweg te ontlasten die steeds drukker wordt. De provincie wil voorkomen dat in de toekomst de doorstroming van het verkeer stagneert en de weg onveiliger wordt. Ook is het belangrijk dat de nieuwe ontsluitingsweg bijdraagt aan het bereikbaar houden van de zuidwesthoek van de Noordoostpolder en Urk De komende jaren vinden verschillende ruimtelijke ontwikkelingen plaats op Urk zoals de Maritieme servicehaven, bedrijventerrein ‘Port of Urk’ en de nieuwe woonwijk Zeeheldenwijk. Dit gaat meer verkeer opleveren van en naar de A6 waardoor er problemen ontstaan voor de doorstroming en verkeersveiligheid op de Domineesweg (N351) en binnen Urk. Een goede spreiding van het verkeer voor Urk en de zuidwesthoek van de Noordoostpolder naar de A6 voorkomt deze problemen; daar is een nieuwe ontsluitingsweg voor nodig.

Waar komt de nieuwe ontsluitingsweg?

In 2021 is de verkennende studie afgerond en heeft bestuurlijk besluitvorming plaatsgevonden. De studie is gedaan naar de problemen (doorstroming en veiligheid) op de Domineesweg. Uit de verkennende studie blijkt dat de Domineesweg steeds drukker wordt en maatregelen nodig zijn om de weg in de toekomst veilig te houden voor de weggebruiker (auto’s, vrachtwagens, Tractors) en de aanwonende. Uit de verkenningsstudie zijn vier mogelijke oplossingen gekomen. We noemen dit alternatieven. De provincie Flevoland heeft samen met de gemeenten Urk en Noordoostpolder een voorkeursalternatief gekozen. Dit alternatief verbindt de A6, Domineesweg, Urkerweg en Staartweg met elkaar. Het voorkeursalternatief heeft vanuit verkeerskundig oogpunt de voorkeur. De komende periode gaan we de vier alternatieven onderzoeken op milieuaspecten, wij kijken dan naar de gevolgen voor het milieu en de omgeving.

Waarom is dit het voorkeursalternatief?

De nieuwe weg moet niet alleen het huidige probleem -ontlasten van de Domineesweg- oplossen maar houdt ook rekening met de nabije toekomst. Urk, Tollebeek en Espel gaan in de toekomst uitbreiden. Dit soort plannen worden ook meegenomen voor het nieuwe tracé. Het voorkeursalternatief past het beste, vanuit verkeerskundige invalshoek, bij de huidige problemen en de toekomstige ontwikkelingen.

Wat zijn de andere alternatieven?

Alternatief 1 geeft een extra aansluiting op de A6 ter hoogte van verzorgingsplaats ‘De abt’. Alternatief 2 heeft als toevoeging een parallelweg t.b.v. landbouw langs de Domineesweg (N351). Alternatief 3 is een korte ontsluitingsweg die vanaf de A6 parallel aan de Nagelervaart loopt, de Kareldoormanweg doorkruist en aansluit op de Urkerweg.

Wanneer is de definitieve locatie van het tracé bekend?

Na het Ontwerp projectbesluit en een uitgewerkt Milieueffectrapportage moet duidelijk worden welk alternatief als beste naar voren komt. De verwachting is dat de definitieve locatie rond september 2024 bekend is.

Wanneer wordt de weg aangelegd?

Van 2020 tot 2022 heeft de provincie samen met de gemeenten Urk en Noordoostpolder onderzocht hoe de Domineesweg ontlast kan worden en hoe de bereikbaarheid van de zuidwesthoek van de Noordoostpolder en Urk nu en in de toekomst kan worden verbeterd. De voorbereidingen die nodig zijn om straks een weg aan te kunnen leggen zijn gestart in 2023 lopen tot ongeveer 2026. De aanleg van de weg staat gepland voor 2027 en 2028.

Wat wordt de ontsluitingsweg voor een weg?

De nieuw aan te leggen weg wordt een provinciale weg met 1x2 rijbanen waar 80 kilometer per uur mag worden gereden. De weg wordt niet toegankelijk voor tractoren, er komt een geslotenverklaring voor landbouwverkeer.

Waarom komt er een verbod op landbouwverkeer?

De nieuwe weg moet een goede doorstroming hebben en veilig zijn, het landbouwverkeer zorgt dan voor problemen.

Komt er ook een fietspad langs de ontsluitingsweg?

Ja, dit is onderdeel van het project. In de studie naar de locatie wordt nog gekeken naar de nut en noodzaak.

Hoe wordt de Urkervaart gekruist?

Op dit moment is dat nog onduidelijk. Er moet nog een keuze gemaakt worden tussen een beweegbare brug of een vast brug.

Op welk grondgebied van de gemeenten komt de weg te liggen?

Dit is afhankelijk van het gekozen tracé. Voor het voorkeursalternatief geldt dat de weg ca. 65% op grondgebied van de gemeente Noordoostpolder en ca. 35% op grondgebied van gemeente Urk.

Hoe is rekening gehouden met de gebiedsontwikkelingen?

In de voorbereidingen van het project wordt een doorkijkje gemaakt naar 2030, 2040 en verder. Samen met de gemeenten kijken we wat dit betekent voor de gebiedsontwikkelingen. Zo kijken we naar de samenhang van het verkeer, de woningbouw en de ontwikkeling bedrijventerreinen.

Hoe zit het met de stikstof-problematiek? Staat dat de uitvoering in de weg?

Een onderdeel van de MER is het opstellen van stikstofberekening. De eerste resultaten worden eind 2023 verwacht.

Wat wordt er in de Milieueffectrapportage (MER) onderzocht?

In het kader van de MER worden onderzoeken uitgevoerd naar de effecten op milieu en omgeving. In de MER gaat het niet alleen om natuur. De effecten van verkeerslawaai en luchtkwaliteit op de gezondheid van de mens worden ook onderzocht.

Wat zijn de gevolgen voor de natuur (flora en fauna)?

De gevolgen voor de natuur gaan wij de komende tijd onderzoeken. De aanleg van de weg kan effect hebben op de aanwezige soorten en nabijgelegen natuur. Binnen het project moeten eventueel natuurmaatregelen getroffen worden die ervoor moeten zorgen dat kwetsbare natuur en de beschermde planten en dieren behouden blijven. Wij verwachten Q2 2024 het onderzoeksrapport.

Met welke ontwikkelingen is er rekening gehouden bij het bepalen van de hoeveelheid verkeer in de toekomst?

Onder andere de ontwikkelingen in woningbouw (zoals Zeeheldenwijk), Port of Urk en Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland in de gemeente Urk. Voor de gemeente Noordoostpolder de ontwikkeling van Tollebeek en Espel (woningbouw en industrieterrein).

Moet het bestemmingsplan gewijzigd worden voor de aanleg van ontsluitingsweg Urk?

Ja, we volgen daarvoor de planologische procedure volgens de nieuwe Omgevingswet. In de notitie reikwijdte en detailniveau, uitgangspuntennotitie en het participatieplan is dit uitgewerkt.

Hoe zit het met participatie?

De provincie heeft begin 2023 de eerste oriënterende gesprekken gevoerd met betrokkenen uit de directe omgeving van de nieuwe weg. Op basis van het participatieplan betrekt de provincie de omgeving bij de voortgang van het project.

Heb ik inspraak?

In de Milieueffectrapportage worden vier alternatieven onderzocht. Bewoners en andere belanghebbenden kunnen meedenken over de aankleding van de weg, bijvoorbeeld hoe de weg eruit komt te zien. Denk aan: omliggend groen, geleiderail, geluidswering etc. Uiteindelijk wordt in het projectbesluit een keuze gemaakt over de ligging van de weg en bijbehorende veiligheid. Het Projectbesluit wordt voorbereid door de provincie samen met beide gemeenten en wordt officieel vastgesteld. Het moment waarop inspraak mogelijk is wordt gecommuniceerd. U kunt zich via spuiweg@flevoland.nl opgeven om door de provincie op de hoogte te worden gehouden van belangrijke ontwikkelingen. U ontvangt dan bijvoorbeeld automatisch de digitale nieuwsbrief in uw mailbox.