Oostvaardersplassen

Sinds december 2016 is provincie Flevoland verantwoordelijk voor het beheer van de Oostvaardersplassen. Wij hebben toen de verantwoordelijkheid over natuurbeleid van het ministerie van Economische Zaken overgenomen.

Nieuw beleidskader

Dierenwelzijn is een belangrijk onderdeel van het beheer van de Oostvaardersplassen. Omdat dit onderdeel ook een onderwerp van discussie is, hebben we een onafhankelijke commissie gevraagd om ons te adviseren over de beste aanpak. Op 25 april 2018 presenteerde Commissie Van Geel een integraal advies (pdf, 1,8 MB) over 3 belangrijke onderwerpen in de Oostvaardersplassen: Natura 2000, Nationaal Park Nieuw Land en Dierenwelzijn Grote Grazers. Voor dit rapport heeft de commissie zoveel mogelijk partijen geïnterviewd over de toekomst van de Oostvaardersplassen. Op 11 juli 2018 besloten Provinciale Staten(PS) om het advies van de Commissie Van Geel, met enige wijzigingen, over te nemen. Daarmee vormen de adviezen van de commissie Van Geel een nieuw beleidskader. Natura 2000,  het beschermen van 31 vogelsoorten, is topprioriteit. Op advies van de commissie Van Geel besloot PS het aantal grote grazers, zo mogelijk nog dit jaar, terug te brengen tot 1100 dieren. Er blijven 480 edelherten en 450 Koninkpaarden in het gebied. Het aantal heckrunderen kan gelijk blijven op ongeveer 170 dieren.

Onderzoek en advies

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is gevraagd hoe de provincie het aantal grote grazers het beste kan verminderen. De raad adviseert om de paarden te vangen en te herplaatsen. Voor de herten levert dit volgens de RDA teveel stress op. Een deel van de edelherten zou het vervoer over grote afstanden niet overleven. Bovendien is er een kans dat zij in het nieuwe natuurgebied afgeschoten worden. Uit een verkennend onderzoek van de Universiteit van Wageningen blijkt dat de paarden herplaatst kunnen worden in verschillende natuurgebieden in Europa. Daarnaast is er gekeken of beheer via anticonceptie een optie is. Professor Tom Stout van de Universiteit Utrecht heeft dit onderzocht. Hij is tot de conclusie gekomen dat dit voor de korte termijn in ieder geval geen optie is. Op grond van deze adviezen heeft de provincie Staatsbosbeheer opdracht gegeven om edelherten af te schieten, totdat er nog 480 edelherten in de Oostvaardersplassen zijn. Het aantal grote grazers wordt teruggebracht om het gras de tijd te geven te herstellen. Nadat de populatie op korte termijn wordt teruggebracht naar 1100 dieren, kan de populatie weer groeien. Er wordt een voorlopig plafond ingesteld van 1500 dieren. Door voortdurend te monitoren hoeveel grazers er zijn en in welke conditie zij verkeren, kan de provincie het beleid tijdig bijstellen.

Nationaal Park Nieuw Land

De provincie investeert in de bereikbaarheid en de recreatieve voorzieningen van het gebied. Het Nationaal Park Nieuw Land wordt voor de governance (besturing) van natuur, landschap, toerisme, recreatie, communicatie en educatie een belangrijk kader. Voor het nieuwe beheer is een extra investering nodig van ongeveer 15 miljoen euro, verspreid over een aantal jaren. De provincie richt een investeringsfonds op om het rijk, gemeenten en private partijen in staat te stellen een bijdrage te leveren.

Archief nieuwsbrieven