Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen is een van de grootste en belangrijkste natuurgebieden van Flevoland. Het is een moerasgebied tussen Lelystad en Almere dat grenst aan het Markermeer. Duizenden vogels vinden hier hun rustplek op de trek tussen het Hoge Noorden en Afrika.

Bijzondere vogels

Bijzondere vogels als de lepelaar, de grote zilverreiger en zelfs de zeearend hebben hun plek in Nederland verworven of versterkt vanuit dit natuurgebied. Het internationale belang van de Oostvaardersplassen is vastgelegd in de aanwijzing als Natura 2000-gebied. Het gebied is onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land.

Een belangrijk vogelgebied

De Oostvaardersplassen is van internationaal belang voor water- en moerasvogels. Watervogels komen in het moerasgebied om aan te sterken tijdens hun trek tussen het Hoge Noorden en Afrika, om te schuilen bij slechte weersomstandigheden en in de periode dat ze ruien, wanneer ze hun verenkleed verwisselen en niet kunnen vliegen. Ook is de Oostvaardersplassen een broedgebied voor talloze moerasvogels uit heel Nederland. Openheid en water zijn voor veel vogels belangrijk, net als de aanwezigheid van voldoende kort voedselrijk gras. De grote grazers voorkomen dat het gebied dichtgroeit en een bosgebied wordt.

Natura 2000

Natura 2000 is een netwerk van de meest waardevolle Europese natuurgebieden. De Europese Unie heeft dit netwerk ontwikkeld om biodiversiteit in Europa te beschermen. Dit betekent dat in deze gebieden flora en fauna extra worden beschermd. Sinds 2010 is de Oostvaardersplassen een Natura 2000-gebied. Centraal staat de bescherming van 31 vogelsoorten en hun leefgebied. De doelen en maatregelen voor de Oostvaardersplassen zijn verder uitgewerkt in het Natura 2000-beheerplan.

Het gebied bezoeken

Het Oostvaardersveld is altijd toegankelijk. De bosgebieden aan de randen van het gebied (Kotterbos, Oostvaardersbos) en de Driehoek in het kerngebied zijn het grootste gedeelte van het jaar toegankelijk. De rest van het gebied is voor een groot deel moeras en om die reden niet toegankelijk voor mensen. De daaromheen gelegen graslanden worden behalve door de grote grazers ook door vogels gebruikt. Voor de rust van deze vogels wordt de toegang tot dit gebied beperkt. Er zijn wel mogelijkheden om het gebied te bezoeken of te ervaren: bijvoorbeeld via een excursie, vanaf een van de uitkijkpunten of vanuit de trein tussen Almere en Lelystad.