Oostvaardersplassen algemeen

  1. Wat is de Oostvaardersplassen?
  2. Van wie is de Oostvaardersplassen?
  3. Wat is een Natura 2000-gebied?
  4. Wat is Nationaal Park Nieuwland?
  5. Wat is de commissie van Geel?
  6. Wat is er gebeurd met het advies van de commissie-Van Geel?

1. Wat is de Oostvaardersplassen?

De Oostvaardersplassen is een groot moerasgebied tussen Lelystad en Almere dat grenst aan het Markermeer. Het is van internationaal belang als broed-, foerageer- en ruigebied voor talloze water- en moerasvogels.

2. Van wie is de Oostvaardersplassen?

Provincie Flevoland is verantwoordelijk voor het beleid voor de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer is eigenaar van het gebied en beheert het binnen de kaders van het provinciaal beleid.

3. Wat is een Natura 2000-gebied?

Natura 2000 is een netwerk van de meest waardevolle Europese natuurgebieden. De Europese Unie heeft dit netwerk ontwikkeld om biodiversiteit in Europa te beschermen. Dit betekent dat in deze gebieden flora en fauna extra worden beschermd. Sinds 2010 is de Oostvaardersplassen een Natura 2000-gebied. Centraal staat de bescherming van 31 vogelsoorten en hun leefgebied.

4. Wat is Nationaal Park Nieuw Land?

Nationaal Park Nieuw Land bestaat uit de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer. De gebieden vormen samen het jongste Nationaal Park van Nederland op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Nieuw Land wordt een Nationaal Park nieuwe stijl dat mens en natuur bij elkaar brengt, een aantrekkelijke en educatieve belevenis voor alle generaties. Met dijken en panorama's, moerassen en rietoevers, nieuwe eilanden en nog meer flora en fauna. Met ruimte voor rust, duisternis, ruigte en avontuur.

5. Wat is de commissie-Van Geel?

In 2017 heeft de provincie Flevoland een commissie onder voorzitterschap van Pieter van Geel gevraagd een advies te schrijven over het beleid voor het beheer in de Oostvaardersplassen om invulling te geven aan een initiatiefvoorstel van Provinciale Staten. Voor dit rapport heeft de commissie veel partijen geïnterviewd over de toekomst van de Oostvaardersplassen. De commissie adviseerde onder meer de Natura 2000-doelen topprioriteit te geven, het aantal grote grazers terug te brengen en een impuls te geven aan recreatie en toerisme. Verder adviseerde de commissie over het landschap, educatie en communicatie en de governance van het gebied.

6. Wat is er gebeurd met het advies van de commissie-Van Geel?

Op 25 april 2018 heeft de commissie-Van Geel haar advies aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. Op 11 juli 2018 besloten Provinciale Staten van Flevoland het advies van de commissie-Van Geel, met enkele aanvullingen, over te nemen. Daarmee vormt het advies van de commissie-Van Geel een nieuw beleidskader. Provincie Flevoland en Staatsbosbeheer hebben afgesproken dat dit beleidskader de basis vormt voor het beheer en de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen.