Gender Gelijkheid Plan provincie Flevoland

Met het Gender Gelijkheid Plan wil de provincie Flevoland bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de Europese Commissie voor het bevorderen van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt en in organisaties. Onder gendergelijkheid verstaan we de gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid in het maatschappelijk verkeer en voor de wet. Gendergelijkheid betreft onder meer gelijkheid van man en vrouw in het maatschappelijk verkeer, geen discriminatie naar geslacht en geen discriminatie naar genderpresentatie.

Streefcijfers man-vrouwverhouding

Ook reageert Flevoland met dit plan op de verplichting door het kabinet aan (semi)publieke organisaties tot het opstellen van passende en ambitieuze streefcijfers voor de man-vrouwverhouding in de top en subtop. Hierbij geldt een minimum streefcijfer van 33% vrouwen. Het kabinet ziet dit als een belangrijke eerste stap, en tevens een startpunt. Het einddoel is te komen tot een 50/50-verdeling in (sub)topfuncties. Het kabinet wil dat organisaties een plan opstellen waarin staat welke acties ze gaan ondernemen om deze streefcijfers te behalen. 

Kanttekening

Een kanttekening hierbij is dat in de maatschappij het onderscheid tussen man-vrouw niet meer zo eenduidig is en ook sprake is van genderfluïditeit. Dit roept de vraag op of het wenselijk en zinvol is de aandacht specifiek te blijven richten op de man-vrouw verhouding binnen organisaties.

Drie speerpunten

Het Gender Gelijkheid Plan gaat in op de drie speerpunten van gendergelijkheid in periode 2023 - 2026:

  • Gendergelijkheid in werving en loopbaanontwikkeling: het aantrekken en laten doorstromen van vrouwen naar hogere beleidsfuncties, projectleidersfuncties en managementfuncties.
  • Gendergelijkheid in leiderschap en besluitvorming: talentontwikkeling en het creëren van loopbaankansen.
  • Het creëren van een gezonde inclusie organisatiecultuur: het bevorderen van een inclusieve werkomgeving met oog voor een gezonde werk-privé balans en sociale veiligheid.

Het plan sluit af met een overzicht van de capaciteit en middelen die de organisatie vrij maakt voor het uitvoeren van het gendergelijkheidsplan en de wijze waarop de uitvoering van het plan in de tijd wordt geëvalueerd.

Download

Gender Gelijkheid Plan provincie Flevoland

pdf - 59,66 kB
Open de pdf