Overheden zien sport steeds vaker als instrument bij de aanpak van maatschappelijke problemen. Sport en bewegen dragen ook bij aan de economische ontwikkeling. Provinciale Staten hebben in november 2018 het sportbeleid 2018 – 2023 onder de titel 'Samenspel rendeert in Flevoland: actualisatie sportnota provincie Flevoland' uitgebracht. Dit besluit is in overeenstemming met de ambities van het coalitieakkoord, waarin continuering van het succesvolle sportbeleid werd voorgesteld. De balans van dit sportbeleid wordt weergegeven in het digitaal sportmagazine Flevoland. Alle informatie over sport in Flevoland vindt u op sportflevo.nl.

Download

Open de sportnota 2023

PDF - 33,51 MB
Open de PDF