Perspectiefnota 2025-2028

We doen het samen

We werken samen om de zorg voor iedereen toegankelijk en beschikbaar te houden. Inwoners en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over hun eigen leefomgeving. Die samenwerking met ‘het veld’ wordt ook gezocht in de cultuurnota. De hele culturele sector is betrokken geweest bij de totstandkoming. Cultuur is een belangrijk onderdeel van ons leven en groeit mee met de groei van Flevoland.

Samenwerken

Samenwerken doen we de komende tijd ook zeer nadrukkelijk bij de ontwikkeling van een Visie op de Landbouw. Daarin trekken we als provincie vanaf de eerste stap gezamenlijk op met een brede vertegenwoordiging van vrijwel alle agrarische sectoren. Ook vragen we nadrukkelijk inbreng vanuit de samenleving.

Woningbouw in een dynamische leefomgeving

Dat Flevoland blijft groeien staat buiten kijf. We willen 100.000 nieuwe woningen bouwen. Dat gaat hand in hand met goede bereikbaarheid, omdat de capaciteit op de weg en het spoor optimaliseren. Ook voor de woningbouwopgave werken we samen met onze partners. Vitale steden en dorpen met voorzieningen voor een dynamische leefomgeving is wat de provincie alle Flevolanders wil kunnen bieden.

Flexibel en oplossingsgericht

De energie-infrastructuur kent grote uitdagingen voor tal van nieuwe ontwikkelingen in de provincie, zoals de woningbouwopgave. Het elektriciteitsnet raakt te vol en daar zijn concrete oplossingen voor nodig. De komende jaren is het belangrijk dat wij ons flexibel opstellen om op veranderende situaties en kansen in te kunnen spelen. Dit vraagt dan ook om meer capaciteit en middelen.

Digitalisering

Digitalisering heeft grote impact op onze provincie en samenleving. Het verandert in rap tempo en nieuwe technologie heeft invloed op hoe wij de maatschappelijke opgaven en onze kerntaken invullen en uitvoeren. Daarom zetten we stevig in op regie, cybersecurity en dataveiligheid.

Gemeenschappelijk doel

In de ogen van het college zijn natuur en de agrarische sector geen tegenpolen, maar twee zijden van dezelfde medaille. De doelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) komen grotendeels overeen met het provinciale natuurbeleid. Daarom willen we het beschikbare geld voor GLB niet alleen inzetten voor een toekomstbestendige agrarische sector, maar juist ook voor versterking van de biodiversiteit of agrarisch natuurbeheer.

Streven naar brede welvaart

Voor het beleidsveld economie is streven naar brede welvaart leidend. Wij werken aan het versterken van economische clusters, zoals het hightech cluster in Almere en het cluster voor de maakindustrie in de Noordoostpolder. Het is cruciaal dat zowel het middelbaar als het hoger beroepsonderwijs en toekomstig wetenschappelijk onderwijs aansluiten op de behoefte van de Flevolandse bedrijven. De ontwikkeling van de maritieme servicehaven is een geweldig project om de maritieme sector te steunen en de economie van noordelijk Flevoland te versterken.

Als provincie zetten we ons elke dag vol overtuiging in voor Flevoland, dat doen we samen!

Download

Perspectiefnota 2025-2028

pdf - 2,89 MB
Open de pdf