Bodemenergie

De bodem in Flevoland kan duurzame energie leveren. Warmte-koudeopslag en geothermie zijn twee technieken om bodemenergie te winnen. Bij warmte koude opslag wordt warmte en koude tijdelijk in de bodem opgeslagen voor gebruik in het volgende seizoen. Bij geothermie wordt de natuurlijke warmte gebruikt die op grote diepte in de ondergrond aanwezig is. Met de energie(opslag) in de bodem kunnen gebouwen in de zomer gekoeld en in de winter verwarmd worden. De gebouwen gebruiken daardoor minder aardgas en elektriciteit, waardoor er minder uitstoot van CO2 is. Provincie Flevoland stimuleert de toepassing van bodemenergie. Bodemenergie draagt bij aan de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Bij goed gebruik leidt de toepassing van bodemenergie tot kostenbesparing en tot een comfortabel woon- en werkklimaat voor gebruikers.

Vergunningen bodemenergiesystemen

Voor WKO-systemen geldt een vergunnings- of meldingsplicht. Voor open systemen is de provincie bevoegd gezag. Voor gesloten systemen zijn de gemeenten bevoegd gezag. In de meeste gevallen verzorgt de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) de vergunningverlening voor de provincie en gemeenten. Vergunningen en meldingen verlopen via het Omgevings Loket Online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Vergunningen voor geothermiesystemen worden verstrekt door het Ministerie van Economische Zaken.