Destructie of verwerken van kadavers of dierlijk afval in een IPPC-installatie

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Als u in uw IPPC-installatie werkt met kadavers of dierlijk afval, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt dan een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Destructie of verwerken van kadavers of dierlijk afval in een ippc-installatie.

Welke regels gelden voor u?

Voor IPPC-bedrijven gelden algemene milieuregels over onder andere:

  • beheer van afvalstoffen
  • een jaarlijkse milieurapportage (RPTR-verslag)
  • emissies naar de lucht
  • lozingen op het oppervlaktewater
  • zeer zorgwekkende stoffen (bijv. carcinogenen en mutagenen)
  • verduurzaming van het energiegebruik

U vindt deze algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Contact

Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000. 

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning voor een IPPC-bedrijf geldt de uitgebreide procedure. Dit betekent dat uw vergunningaanvraag ongeveer een half jaar kan duren.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Meer informatie

Laatst aangepast: 06-12-2023