Beheer van de natuurgebieden

De meeste natuurgebieden in Flevoland vallen onder het beheer van Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Unie van Bosgroepen. De overige gebieden worden beheerd door gemeenten of door particulieren.

Subsidie

Provincie Flevoland ondersteunt hen financieel op grond van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL). In de verordening staat wie er subsidie kan aanvragen en onder welke voorwaarden. Meer informatie over de provinciale subsidieregelingen staat op het Portaal Natuur en Landschap. Agrariërs en andere beheerders van de aangewezen gebieden kiezen zelf of ze gebruik willen maken van de subsidieregeling.

Natuurbeheerplan

Het Natuurbeheerplan Flevoland geeft inzicht in de subsidiemogelijkheden voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer. Agrariërs kunnen via het Flevolands Agrarisch Collectief in aanmerking komen voor de subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Wilt u meer weten over agrarisch natuurbeheer? Ga dan naar boerennatuur.nl.

Dossiers