Waterkwaliteit in Flevoland

Provincie Flevoland wil mooi en schoon water voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat over de kwaliteit van het water. Over schoon en gezond water in rivieren, meren, kanalen, beken en sloten. Schoon water om in te zwemmen, te vissen en te varen. Gezond water waarin planten en dieren leven. Kortom: water waar toekomstige generaties nog lang van kunnen genieten. De KRW is een wettelijke Europese richtlijn. Iedere 6 jaar toetsen de overheden de doelen en de maatregelenpakketten om te zien of de kwaliteit van het water voldoet aan de richtlijn en of nieuwe aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze toets heeft betrekking op de biologische kwaliteitselementen: het leven onder water zoals fytoplankton, waterplanten, macrofauna en vis. Ook heeft de toets betrekking op de fysisch-chemische parameters: de samenstelling van het water zoals nutriënten, doorzicht en chloride. De samenstelling van het water is belangrijk voor watersysteem en de planten en dieren die erin leven. De afgelopen periode hebben de provincie Flevoland en waterschap Zuiderzeeland samen de waterkwaliteitsdoelen en maatregelen geëvalueerd en geactualiseerd. De resultaten van deze evaluatie en actualisatie staan in 4 achtergrondrapportages. De resultaten van het onderzoek zijn de basis voor eventuele nieuwe aanvullende maatregelen om aan de KRW te voldoen. de Nederlandse doelen en maatregelen voor de derde planperiode (2022-2027) van de KRW, waaronder die van Flevoland, zijn opgenomen in het derde stroomgebiedbeheerplan (SGBP3).

Oppervlaktewater

Om aan de KRW te voldoen, worden in Flevolandse oppervlaktewateren verschillende maatregelen uitgevoerd. Hiervoor worden onder andere natuurvriendelijke of duurzame oevers aangelegd en sluizen worden vispasseerbaar gemaakt. De meeste maatregelen worden door het Waterschap Zuiderzeeland uitgevoerd. De provincie is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van natuurvriendelijke oevers langs de provinciale vaarwegen. Tot 2021 legt de provincie natuurvriendelijke oevers aan langs de Urkervaart en de Zwolse vaart. Een overzicht van de aangelegde natuurvriendelijke oevers vindt u in de atlas van Flevoland.

Grondwater

Provincie Flevoland beschermt het grondwater zodat het voldoende beschikbaar en bruikbaar blijft voor nu en in de toekomst. Het voorkomen van vervuiling en verspilling van grondwater staat daarbij voorop. In delen van Flevoland geldt voor de openbare drinkwatervoorziening een beperking of verbod op boringen en grondwateronttrekkingen (pdf, 709 kB). De provincie is verantwoordelijk voor vergunningverlening en handhaving van onttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening, bodemenergiesystemen (WKO) en industrie groter dan 150.000 m3. De criteria voor de provinciale vergunningverlening zijn opgenomen in de beleidsregel Vergunningverlening milieuwetgeving 2011. De Omgevingsdienst (OFGV) voert de vergunningverlening en handhaving uit.