Waterkwaliteit in Flevoland

Provincie Flevoland wil mooi en schoon water voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Schoon oppervlakte- en grondwater wordt wettelijk geregeld via de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW heeft tot doel de kwaliteit van de Europese grond- en oppervlaktewater in een goede toestand te brengen en te houden. De KRW werkt met stroomgebieden. In een stroomgebied werken Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen samen aan schoner water. Flevoland valt in het stroomgebied Rijn-Oost. Voor de KRW zijn de wateren verdeeld in watergebieden. Binnen een watergebieden hebben de wateren een vergelijkbare waterkwaliteit. In Flevoland liggen 19 watergebieden.

Waterplannen

Voor de KRW wordt in de waterplannen van het Rijk, provincies en waterschappen aangegeven welke kwaliteitsdoelen zij nastreven en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. In 2009 zijn de eerste plannen vastgesteld voor de periode 2009-2015. In 2015 zijn nieuwe plannen vastgesteld voor de periode 2016-2021. Het waterplan van het Rijk is het stroomgebiedbeheerplan Rijn-delta. Het waterplan van de provincie is de partiële herziening omgevingsplan water 2015 (pdf, 3,5 MB). Het waterplan van het waterschap Zuiderzeeland is het Waterbeheerplan 2016-2021. Informatie over het oppervlaktewater is weergegeven in een factsheet.

Oppervlaktewater

Om aan de KRW te voldoen, worden in Flevolandse oppervlaktewateren verschillende maatregelen uitgevoerd. Hiervoor worden onder andere natuurvriendelijke of duurzame oevers aangelegd en sluizen worden vispasseerbaar gemaakt. De meeste maatregelen worden door het Waterschap Zuiderzeeland uitgevoerd. De provincie is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van natuurvriendelijke oevers langs de provinciale vaarwegen. Tot 2021 legt de provincie natuurvriendelijke oevers aan langs de Urkervaart en de Zwolse vaart. Een overzicht van de aangelegde natuurvriendelijke oevers vindt u in de atlas van Flevoland.

Grondwater

Provincie Flevoland beschermt het grondwater zodat het voldoende beschikbaar en bruikbaar blijft voor nu en in de toekomst. Het voorkomen van vervuiling en verspilling van grondwater staat daarbij voorop. De criteria voor grondwater, staan in de factsheet Grondwaterlichaam Zand Rijn-Midden. In delen van Flevoland geldt voor de openbare drinkwatervoorziening een beperking of verbod op boringen en grondwateronttrekkingen (pdf, 709 kB). De provincie is verantwoordelijk voor vergunningverlening en handhaving van onttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening, bodemenergiesystemen (WKO) en industrie groter dan 150.000 m3. De criteria voor de provinciale vergunningverlening zijn opgenomen in de beleidsregel Vergunningverlening milieuwetgeving 2011. De Omgevingsdienst (OFGV) voert de vergunningverlening en handhaving uit.