Flevoland werd in 1986 de twaalfde provincie. Een ‘lichte en compacte’ provincie met de ambitie een bestuurlijk voorbeeld te zijn voor andere provincies. Waar regelmatig werd gesproken over vernieuwing van het middenbestuur, ‘deed’ Flevoland dat gewoon.

Waar staan we nu

We zijn nog steeds een lichte en compacte provincie. Het accent ligt op fysieke ontwikkelingen zoals Marker Wadden, Almere 2.0, Nieuwe Natuur, Lelystad Airport en havenontwikkelingen. Ten dele vinden deze hun oorsprong in het Rijksbeleid. Een oriëntatie die vanuit de historie van Flevoland verklaarbaar is. We kiezen voor fysieke projecten waarin we slagvaardig het verschil maken. Gelijktijdig vinden op nationaal niveau doorlopend discussies plaats over de positie van het middenbestuur. Deze gaan over decentralisaties (je gaat erover of niet, decentraal wat decentraal kan), provinciale kerntaken, Randstadprovincie. In Flevoland kiezen we een positie waarin we verschil maken en iets kunnen betekenen voor de inwoners. Geen ingewikkelde discussies over de structuur van het openbaar bestuur maar gewoon aan de slag. Dit sluit aan bij onze oorspronkelijke “doe-mentaliteit”.

Eigen idealen

Gelijktijdig zijn er ook veranderingen gaande. Met de ruim 400.000 inwoners en vele organisaties zijn er diverse krachten in de provincie. Zij streven allen hun eigen idealen na. Op uiteenlopende manieren nemen zij initiatief en dragen bij aan de ontwikkeling van Flevoland. Het zwaartepunt van de uitdagingen voor de provincie ligt niet meer alleen op het fysiek inrichten van het gebied. In grote lijnen ligt er een stevige basis: wegen, spoorlijnen, havens, bruggen, steden, dorpen, waterhuishouding. In toenemende mate gaat het om het benutten van deze inrichting. Hierbij hoort ook ruimte geven aan de krachten in de samenleving en het aanpakken van sociaal-economische opgaven. Het gaat om beter gebruik van de fysieke inrichting. Dit betekent meer economie, betere ontspanning en betere mogelijkheden voor ontplooiing. Alleen dan komen welzijn en welvaart van de Flevolanders op een hoger niveau.

Initiatieven

De tijd dat hoofdzakelijk overheden de ontwikkelingen in het gebied bepaalden is voorbij. Initiatieven van inwoners en organisaties vragen om een andere rol. Initiatieven vanuit de samenleving roepen bij overheden vragen op over de rechtmatigheid, doelmatigheid en precedentwerking. Zowel de provincie als gemeenten en waterschap stellen procedures en beleidskaders op waardoor een ‘nee, tenzij’ labyrint ontstaat. Als de ene overheid ‘ja’ zegt, betekent dat niet automatisch dat een andere overheid ook ‘ja’ zegt.

Verhouding inwoners en overheid

De relatie tussen de inwoners en de provincie verandert. Vanuit het verleden onderhoudt de provincie nauwe banden met maatschappelijke organisaties en belangengroepen. Steeds minder mensen voelen zich vertegenwoordigd door deze organisaties. Deze groep groeit in Nederland en ook Flevoland structureel. De relatie tussen provincie Flevoland en haar inwoners wordt steeds minder eenduidig.

Waar staan we straks?

In 2030 en verder heeft Flevoland de belofte van bestuurlijke vernieuwing waargemaakt. Hier besturen we anders en effectiever. We zetten de maatschappelijke opgave centraal en benutten de krachten uit de samenleving. Iedere keer opnieuw bepalen we wat een effectieve manier is om dit te doen. Per onderwerp bekijken we met welke partners we de opgave aanpakken. De ene keer faciliteren we, de andere keer reguleren we, soms verbinden we partijen of hebben we een forse inzet. Per opgave is maatwerk nodig.

Nieuwe verbindingen

In 2030 en verder is de provincie er voor de Flevolanders. Net zoals vroeger, maar nu op een eigentijdse wijze en toegesneden op de actuele maatschappelijke vraagstukken. Regelmatig leggen we opgaven en oplossingen van de provincie voor aan een representatieve groep Flevolanders. Zijn we met de goede maatschappelijke vragen op de goede manier bezig?

Eén overheid

Flevoland biedt ruimte voor ondernemingen en mensen die hun droom willen realiseren. Iedereen die wil bijdragen aan een duurzame toekomst van Flevoland is van harte uitgenodigd. We hebben de stap gezet van “nee tenzij” naar “ja mits”.  Als een initiatief bijdraagt aan Krachtige Samenleving en Het Verhaal van Flevoland (inclusief de kwetsbare omgevingswaarden) respecteert, is er ruimte. Waar het effectief is voor de inwoners van Flevoland treden we met de gemeenten en het waterschap op als één overheid. Dan nemen de dagelijkse besturen in gezamenlijkheid besluiten en versterken de organisaties elkaar (complementair bestuur). Samen zorgen we ervoor dat we de initiatiefnemer effectief en slagvaardig faciliteren.

Hoe verder?

We werken Ruimte voor Initiatief uit langs drie lijnen. We maken zo onze belofte van bestuurlijke vernieuwing waar. Het gaat onder meer om:

  • Het vereenvoudigen en verbeteren van de procesgang voor initiatiefnemers, zodat zij beter in staat zijn om eigen idealen te realiseren. De regelgeving en aanpak van de overheden stemmen we op elkaar af. We hebben de ambitie om als één Flevolandse overheid op te treden.
  • Het realiseren van de ambitie van een complementair bestuur. De uitwerking pakken we op met de Flevolandse gemeenten en waterschap. We passen dit onder meer toe op de opgaven in de Omgevingsvisie.
  • Het creëren van nieuwe verbindingen tussen Flevolanders en provinciaal bestuur, waardoor we de goede maatschappelijke opgaven op de goede wijze kunnen aanpakken.