Infographic in tekst

De infographic die u op deze webpagina vindt, is een grafische weergave van het ontwikkelpad van een nieuwe ontsluitingsweg Urk en loopt van 2020 tot en met 2028.

Ontsluitingsweg Urk

Om Urk en de zuidwesthoek van de Noordoostpolder in de toekomst bereikbaar te houden, werkt de provincie de komende jaren de plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg verder uit. Zodat u niet alleen nu, maar ook straks vlot en veilig door Flevoland kunt rijden Het aanleggen van die ontsluitingsweg gebeurt in de volgende 3 stappen.

Stap 1: Onderzoek van 2020 tot en met 2022

De provincie heeft samen met de gemeenten Urk en Noordoostpolder onderzocht wat de beste oplossing is voor de bereikbaarheid van Urk en de zuidwestzijde van de Noordoostpolder. Op basis van onderzoeksresultaten hebben de gemeenten en de provincie een voorkeursalternatief aan de oostzijde van Urk vastgesteld. In de volgende fase gaan de provincie en de gemeenten Urk en Noordoostpolder de locatie verder onderzoeken.

Stap 2: Voorbereiding van 2023 tot en met 2026

De voorbereiding bestaat uit meerdere onderdelen.

Participatie

Samen met mensen die in de omgeving wonen, werken en andere betrokkenen bespreken we wat de beste manier is om de weg aan te leggen.

Kennisgeving

We maken het plan voor de aanleg van de ontsluitingsweg Urk bekend (kennisgeving). Dat gebeurt door de documenten Notitie reikwijdte en detailniveau, Uitgangspuntennotitie en Participatieplan over de ontsluitingsweg Urk op onze website te publiceren. De documenten zijn daar 6 weken (inzageperiode) te lezen. Wilt u laten weten wat u ervan vindt of heeft u ideeën? Dan kunt u een zienswijze indienen. Alle indieners ontvangen een persoonlijke reactie. We organiseren een inloopmoment waar iedereen vragen kan stellen en ideeën kan aandragen.

Milieueffectrapportage en wegontwerp

De Milieueffectrapportage brengt de milieugevolgen van een project in beeld voordat de provincie een besluit neemt over ontsluitingsweg Urk. De verwachte effecten en alternatieve oplossingen worden beschreven in de rapportage. Daarna ontwerpen we de weg waarbij we ervoor zorgen dat die in de omgeving past.

Besluitvorming

Alle verzamelde informatie komt in het projectbesluit: dit is een document waarin staat hoe de ontsluitingsweg eruit komt te zien. Het projectbesluit wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten en daarna bekend gemaakt. Iedereen kan het plan bekijken. Wilt u laten weten wat u ervan vindt of heeft u ideeën? Dan kunt u een zienswijze indienen. Alle indieners ontvangen een persoonlijke reactie. Daarna ligt het plan vast.

Aanbesteding

Na het projectbesluit stelt de provincie een contract op. Het contract wordt daarna aanbesteed om een aannemer te selecteren die het werk mag uitvoeren.

Stap 3: Uitvoering van 2027 tot en met 2028

Als alle plannen zijn goedgekeurd, kan in 2027 de aanleg beginnen van de ontsluitingsweg Urk. Als de weg klaar is kan het verkeer rond Urk vlot en veilig naar de eindbestemming.