Europese netwerken

Provincie Flevoland is lid van een aantal Europese netwerken. Binnen deze netwerken wordt samengewerkt tussen experts en regio’s. Deze partijen vormen een platform waarin Europees beleid centraal staat. Gezamenlijk kijken de partijen op welke manier het beleid kan worden beïnvloed. Daarnaast vindt er binnen netwerken kennisuitwisseling plaats. Het is voor de provincie functioneel om deel te nemen aan netwerken, omdat netwerken voortkomen uit en aanhaken op ontwikkelingen in de Europese Unie.

Netwerkpartners

  • Air Quality Initiative of Regions (AIR). Dit netwerk is opgericht door provincie Flevoland en heeft als doel het beïnvloeden van de Europese Commissie over de richtlijn over luchtkwaliteit.
  • Assembly of European Regions (AER). De AER is het grootste onafhankelijke netwerk van regio’s in Europa. De AER is de politieke stem van haar leden en een forum voor interregionale samenwerking.
  • Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR). Netwerk van meer dan 150 perifere maritieme regio’s. Het netwerk functioneert als platform waar gemeenschappelijke thema’s en belangen worden besproken en op Europees niveau onder de aandacht worden gebracht. Provincie Flevoland overweegt ligt te worden van dit netwerk.
  • Council of European Municipalities and Regions (CEMR). CEMR is één van de grootste regionale organisaties in Brussel. De leden van het CEMR zijn de landelijke koepelorganisaties van steden en regio’s. De Nederlandse leden zijn het IPO en VNG. Het CEMR biedt een platform voor lokale en regionale overheidsautoriteiten uit 41 landen, met als doelstellingen het beïnvloeden van Europees beleid en wetgeving en het aanbieden van een forum voor debat.
  • European Innovation Partnerships (EIP). EIP’s zijn gericht op het versnellen van innovaties die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen, het concurrentievermogen van Europa verbeteren, het scheppen van banen en economische groei te bevorderen.
  • European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry (ERIAFF). ERIAFF vertegenwoordigt de belangen van Europese regio’s die landbouw, bebossing en de voedselindustrie hoog op de agenda hebben staan. ERIAFF heeft als doel om de EIP Agricultural Productivity and Sustainability te beïnvloeden.
  • European Regions Research and Innovation Network (ERRIN). ERRIN is een Europees netwerk dat werd opgericht om de uitwisseling en samenwerking tussen regionaal onderzoek en innovatie te versterken.
  • Frack Free Regions (FFR). Dit netwerk, opgericht in 2015 door provincie Flevoland, zet zich in om te voorkomen dat er via fracking schaliegasboringen kunnen worden gedaan. Doel van dit netwerk is het op Europese schaal Frack Free blijven.
  • Knowledge and Innovation Communities (KIC). Dit zijn samenwerkingsverbanden die het doel hebben om kennisinstellingen en het bedrijfsleven te verbinden.
  • Vanguard Initiative (VI). Netwerk van economisch sterke regio’s die de Europese voorhoede vormen op het gebied van implementatie van industrieel beleid.

Handige links