Rapport Verkeersveiligheidsonderzoek Schokkerringweg (N352)

Via de link ‘Verkeersveiligheidsonderzoek Schokkeringweg (N352)' (pdf, 2 MB) opent u het rapport, opgesteld door DTV Consultants. Dit onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de voorbereiding van het groot onderhoud aan de N352 Schokkerringweg, waarvan de uitvoering gepland staat in 2024 en 2026. Om de inhoud van het rapport in de juiste context te kunnen plaatsen, is een begeleidend schrijven opgesteld dat aan de rapportage is toegevoegd. Hieronder vindt u een korte samenvatting van dit schrijven.

Inleiding

Voor de N352 Schokkerringweg staat groot onderhoud in twee fasen gepland. Fase 1 betreft het gedeelte vanaf Nagele (rotonde met de Ploegstraat) tot Schokland. De uitvoering hiervan is in 2024. Fase 2 betreft het gedeelte vanaf Schokland tot knooppunt N50 bij Ens. Deze fase staat gepland voor 2026.

Voorbereiding van groot onderhoud

Bij de voorbereiding van groot onderhoud aan onze wegen worden diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals verhardingsonderzoeken en bodemonderzoeken. Op basis van dergelijke onderzoeken weten we wat er moet gebeuren om de weg weer voor een periode van ongeveer 15 jaar mee te kunnen laten gaan. Tijdens dergelijke onderhoudsprojecten beoordeelt de provincie ook of de weg nog voldoet aan landelijke en provinciale richtlijnen qua weginrichting. Als dat niet het geval is wordt de inrichting van de weg hierop aangepast.

Waarom is een verkeersveiligheidsonderzoek uitgevoerd?

Tijdens de voorbereiding van het groot onderhoud aan de N352 Schokkerringweg is onderzocht of het mogelijk is om de verkeersveiligheid te verhogen. Hiervoor is in het voorjaar van 2023 aan DTV Consultants opdracht gegeven een onafhankelijk verkeersveiligheidsonderzoek uit te voeren.

Welke conclusies en aanbevelingen zijn aan de provincie meegegeven?

In het rapport heeft DTV een aantal conclusies en aanbevelingen aan de provincie als verantwoordelijk wegbeheerder meegegeven om af te wegen. De aanbevelingen richten zich op kortetermijnmaatregelen en (middel)langetermijnoplossingen. De kortetermijnaanbevelingen kunnen meegenomen worden bij het groot onderhoud van de N352 Schokkerringweg in 2024. De (middel)lange termijn oplossingen moeten in een groter geheel afgewogen worden binnen het provinciale wegennetwerk. De provincie heeft de aanbevelingen die aan haar zijn gedaan afgewogen op haalbaarheid (financieel en ruimtelijk), risico’s en doelmatigheid.

Aanbevelingen die de provincie overneemt

De kortetermijnaanbevelingen die de provincie overneemt in het project Schokkerringweg Fase 1 2024 zijn het instellen van een inhaalverbod vanaf de rotonde N352 Schokkerringweg / Ploegstraat tot Schokland, waarbij het inhalen van landbouwverkeer wel wordt toegestaan, en het aanbrengen van een tweetal snelheidsremmende 80 km/u-plateaus op de N352 Schokkerringweg op de kruispunten met de Sluitgatweg en Palenweg. Deze aanbevelingen zijn aanvullend op onze standaard verkeersveiligheidsmaatregelen die wij treffen, zoals het aanbrengen van verruwing van de kantstrook (aan de zijkant van de weg) en het aanbrengen van glasbollen in de kantstrook.

Welke aanbevelingen neemt de provincie (nu nog) niet over?

De aanbeveling van de niet-overrijdbare middengeleider ter hoogte van museum Schokland en de Keileemweg valt buiten het werkgebied van fase 1 van het groot onderhoud. Bij de voorbereiding van fase 2 die in 2026 op de planning staat, wordt deze aanbeveling nader beschouwd, evenals de snelheidsremmer bij het kruispunt met de Redeweg en het vervangen van het elektronische snelheidsdisplay ter hoogte van Schokkerringweg 35.