Water

Flevoland is rijk aan water. Flevoland zet zich in voor schoon en aantrekkelijk water, voor veilige dijken en voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. Klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit dwingen de provincie anders naar water te kijken. De grenzen aan het gebruik van het water komen in zicht: niet alles kan meer overal. Dit vraagt om nieuwe keuzes van de provincie, gemeenten en het waterschap waarbij duidelijk wordt hoever hun verantwoordelijkheid en inspanning gaan. Dit betekent vaker een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en (agrarische) ondernemers.

Veilig en bewust omgaan met water

Op onswater.nl vindt u handige tips, inspirerende verhalen en persoonlijke informatie over hoe u veilig en bewust met water kunt omgaan. In het nationale Deltaprogramma werken de overheden samen met bedrijfsleven en (maatschappelijke) organisaties aan de bescherming van Nederland tegen overstromingen en de beschikbaarheid van voldoende zoet water.

Taken verdelen

Waterbeheer is een gedeelde taak van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen:

  • Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het water om Flevoland heen, de rijkswateren, zoals het IJsselmeer.
  • Provincie Flevoland is verantwoordelijk voor het waterbeleid en heeft grondwatertaken.
  • Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland. Denk aan rioolwaterzuivering en onderhoud van de dijken.
  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het afval-, hemel- en grondwater.
Download

Open de partiële herziening omgevingsplan water 2015

pdf - 3,55 MB
Open de pdf
Download

Open het rapport duurzaam winbaar zoet grondwater

pdf - 5,54 MB
Open de pdf
Download

Open het waterprogramma van provincie Flevoland

pdf - 13,11 MB
Open de pdf