Commissaris van de Koning

De Kroon benoemt de commissaris van de Koning (CdK) voor een periode van 6 jaar. Dat gebeurt op voordracht van Provinciale Staten, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De CdK in provincie Flevoland is Leen Verbeek.

Takenpakket

 • Tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het provinciale beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten
 • Goede afstemming tussen de betrokken partijen bij de voorbereiding, vaststelling en uitvoering
 • Inlichtingen die Provinciale Staten nodig hebben voor de uitoefening van hun taak
 • Goede samenwerking van de provincie met andere provincies en overheden
 • Kwaliteit van procedures voor burgerparticipatie
 • Zorgvuldige behandeling van klachten door het provinciebestuur
 • Eenheid van het beleid van Gedeputeerde Staten

Burgemeesterszaken

Een benoemingstermijn van een burgemeester beslaat een periode van 6 jaar. Aansluitend kan eenzelfde periode van herbenoemen plaatsvinden. De CdK heeft de bevoegdheid om in bepaalde omstandigheden een waarnemend burgemeester te benoemen. De CdK vervult een rol in de benoemingsprocedure van een burgemeester in de provincie. Daarnaast houdt hij toezicht op het functioneren van de burgemeester en heeft hij een rol bij de herbenoeming van een burgemeester.

Benoemingsprocedure

De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van de procedure met betrekking tot benoeming, herbenoeming en ontslag van een burgemeester. De duur van een benoemingsperiode duurt gemiddeld 7 á 8 maanden. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op Rijksoverheid.nl. U kunt ook het schematisch overzicht (pdf, 746 kB) bekijken hoe de benoemingsproces van een burgemeester werkt.

Burgemeesters in Flevoland

 • Gemeente Almere
  De heer Franc Weerwind
  Benoemd sinds 9 september 2015
 • Gemeente Dronten
  De heer Jean Paul Gebben
  Benoemd sinds 14 juni 2019
 • Gemeente Lelystad
  De heer Henry Meijdam (waarnemend)
  Benoemd sinds 1 oktober 2020
 • Gemeente Noordoostpolder
  De heer Jan Westmaas (waarnemend)
  Benoemd sinds 15 oktober 2019
 • Gemeente Urk
  De heer Cees van den Bos
  Benoemd sinds 1 oktober 2020
 • Gemeente Zeewolde
  De heer Gerrit Jan Gorter
  Benoemd sinds 5 januari 2013