Bossenstrategie

Tot 2050 wil provincie Flevoland zeker 1700 hectare (ha) extra bos aanleggen, met als ambitie 1200 ha in 2030. Nu Provinciale Staten (PS) op 31 maart de Bossenstrategie hebben vastgesteld, is het zaak om samen met onze partners en de omgeving op een slimme manier op zoek te gaan naar ruimte voor de aanleg van nieuw bos.

Het Waterloopbos

Waarom een eigen bossenstrategie

In de afgelopen 10 jaar zagen we bos vooral als natuur. Tegenwoordig zetten we bomen steeds vaker in als duurzame hernieuwbare grondstof. Daarnaast zorgen ze voor het vasthouden van koolstof, waardoor ze klimaatverandering kunnen tegengaan. Meer groen rondom steden en dorpen wordt steeds meer gewaardeerd. Zelfs in de landbouw worden weer vaker bomen aangeplant. Deze ontwikkelingen zorgde ervoor dat provincie Flevoland op 31 maart 2021 haar allereerste bossenstrategie vaststelde, gebaseerd op een landelijke strategie van Rijk en provincies samen. De Flevolandse bossenstrategie  gaat over de provinciale visie en ambities tot 2050 en geeft aan hoe we deze kunnen uitvoeren.   

Naar 1700 hectare extra bos

Provincie Flevoland werkt aan diverse manieren om 1700 ha bos aan te leggen, zoals:

 • Bos realiseren in bestaande natuurgebieden.
 • Bos in rijen aanplanten langs wegen, vaarten en erfgrenzen, in de vorm van landschapselementen.
 • Nieuwe vormen van boslandbouw (agroforestry) ontwikkelen.
 • Bossen aanleggen in en om bestaande en nieuwe woonwijken.
 • Aanleggen bij grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen zoals bedrijventerreinen.
 • Ontwikkelen van ‘klimaatbos’ door bedrijven of particulieren die hun CO2 uitstoot willen compenseren.

Waar het nieuwe bos moet komen zal in de loop van de tijd duidelijker worden. Om alvast te inventariseren waar mogelijkheden voor meer bos is, heeft de Bosgroep een kansenkaart opgesteld met mogelijke locaties. Dit leest u in deelrapport 2, onderaan deze pagina.

Behoud, versterking, duurzame benutting en meer groen in dorpen en steden

Naast de ambitie om nieuw bos te ontwikkelen heeft de bossenstrategie ook andere doelen, waarbij het gaat om:

 • Het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande bos. De Bosgroep heeft hier onderzoek naar gedaan. U leest hier meer over in deelrapport 1.
 • Het behouden en beschermen van het huidige bos.
 • Meer aandacht voor bomen en bosschages in dorpen en steden.
 • Het ontplooien van initiatieven voor duurzame grondstofvoorziening.
 • Het verbeteren van de bosbeleving en bereikbaarheid.

Samenwerken aan de bossenstrategie

Hoe de ambities van de strategie verder vorm gaan krijgen wordt momenteel uitgewerkt. Het is de bedoeling om dit samen te doen met de verschillende partijen en partners. De provincie wil daar graag de huidige bosbeheerders, agrariërs, gemeenten, het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, het Waterschap, kennisinstellingen, groene organisaties als IVN, NMFF en Stichting Landschapsbeheer, kennisinstellingen en ondernemers bij betrekken. Ook geeft de provincie graag ruimte aan maatschappelijke initiatieven. De eigen inbreng van de provincie kan daarbij bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Het verlenen van subsidies voor kwaliteitsverbetering.
 • Het planten van bomen langs haar eigen provinciale wegen.
 • Het faciliteren van de aanleg van bos nabij nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen.
 • Het werken aan nieuwe instrumenten en financieringsvormen voor bosontwikkeling.

De Bosgroep heeft een overzicht gemaakt dat gebruikt kan worden om de ambities van de bossenstrategie te realiseren. Meer hierover leest u in deelrapport 3.

Download

Open de Bossenstrategie

pdf - 7,87 MB
Open de pdf
Download

Open de samenvatting de deelrapporten

pdf - 1,46 MB
Open de pdf
Download

Open deelrapport 1

pdf - 1,91 MB
Open de pdf
Download

Open deelrapport 2

pdf - 6,07 MB
Open de pdf
Download

Open deelrapport 3

pdf - 1,04 MB
Open de pdf