Gedeputeerde Staten

Het dagelijkse bestuur van provincie Flevoland heet Gedeputeerde Staten. Ze vergaderen iedere dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De beslissingen die genomen worden zijn wel openbaar. Deze worden gepubliceerd in de Besluitenlijsten Gedeputeerde Staten. De commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten maken ieder kwartaal bekend welke kosten zij bij provincie Flevoland gedeclareerd hebben voor de uitoefening van hun taak. Deze declaraties staan op de pagina Openbare documenten.

Taken Gedeputeerde Staten

  • Beslissingen voorbereiden die Provinciale Staten nemen
  • Beslissingen uitvoeren
  • Regels voor de ambtelijke organisatie opstellen (Griffie uitgezonderd)
  • Benoemen, schorsen en ontslaan provincieambtenaren (Griffie uitgezonderd)
  • Overeenkomsten sluiten
  • Andere rechtspersonen oprichten en hieraan deelnemen
  • Rechtsgedingen, bezwaar- en beroepsprocedures voeren
  • Toezicht houden op waterstaatswerken