Transitie Landelijk Gebied

Het landelijk gebied van Flevoland betekent veel voor ons. We wonen er, we werken er, we recreëren er en we produceren er voedsel. Het is ons groot goed. Maar we staan ook voor grote uitdagingen op het gebied van bodem en water, natuur inclusief stikstof en klimaat. Niet alles kan overal. Het is ons gezamenlijk belang hier oplossingen voor te vinden.

Daarom vroegen wij aan medeoverheden, agrariërs, ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners: hoe ziet het toekomstbestendig platteland er uit, welke ideeën heeft u? De ideeën konden tot eind april ingediend worden. In totaal hebben we meer dan 200 ideeën ontvangen. De komende weken gaan we aan de slag met het ontwerp Provinciaal Gebiedsprogramma Landelijk Gebied. 

Landelijk gebied Flevoland

Flevoland is prachtig. We zijn een agrarische provincie met een grote verscheidenheid aan agrarische bedrijven, innovatief, hoogproductief en vol ondernemerschap. En een provincie met een palet aan landbouw, natuur en steden en dorpen. De ontstaansgeschiedenis van Flevoland, de samenstelling van de bodem en de klimaatveranderingen hebben gevolgen voor onder andere biodiversiteit, vruchtbaarheid van de bodem en waterkwaliteit en -kwantiteit. Een toekomstbestendig platteland, waar het goed wonen en werken is, willen we borgen voor de toekomst. Met ruimte voor (agrarisch) ondernemerschap en vitale natuur.

Leefbaar en toekomstbestendig

We nodigen (agrarische) ondernemers, inwoners, mede-overheden, gebiedspartners en maatschappelijke organisaties uit om hun ideeën in te dienen voor een toekomstbestendig landelijk gebied waar het goed wonen, werken, recreëren en voedsel produceren is. Uitvoerbare ideeën die bijdragen aan oplossingen voor opgaven op natuur en stikstof, bodem en water en klimaat. En die bijdragen aan de leefbaarheid en de kwaliteiten van het landelijk gebied. De ideeën nemen we mee in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. In dit gebiedsprogramma schetsen we hoe we kunnen komen tot een leefbaar en toekomstbestendig landelijk gebied en wat daarvoor nodig is. Het gebiedsprogramma dat we op 1 juli 2023 indienen bevat het Flevolandse aanbod aan het Rijk voor het landelijke Transitiefonds.

Nationaal Programma Landelijk Gebied

De Rijksoverheid wil vóór 2030 de natuur ruimte bieden voor herstel en versterking, de kwaliteit van water en bodem verbeteren en meer doen tegen klimaatverandering. Hiervoor is het Nationaal Programma Landelijk Gebied opgesteld om gebiedsgericht te werken aan natuur, water en klimaat. Het Rijk heeft alle provincies gevraagd uiterlijk 1 juli 2023 hun eerste versie van de plannen per provincie klaar te hebben. Met het Transitiefonds Landelijk Gebied stelt het Rijk in totaal ongeveer 24 miljard euro beschikbaar.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Dat kan door een mail te sturen aan landelijkgebied@flevoland.nl. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de nieuwsbrief transitie landelijk gebied.

 

Aanmelden voor Transitie Landelijk Gebied

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven