Transitie Landelijk Gebied

Toekomstbestendige landbouw en herstel van de biodiversiteit staan centraal in het gezamenlijke conceptontwerp Flevolands Programma Landelijk Gebied (pdf, 27 MB) dat, met instemming van Provinciale Staten, op 30 juni 2023 is ingediend bij het Rijk. Het gebiedsprogramma is ontstaan uit gesprekken met en ideeën van (agrarische) ondernemers, bewoners, medeoverheden en andere partners in het veld. Om de maatregelen uit het FPLG te kunnen uitvoeren vraagt de provincie een rijksbijdrage uit het Transitiefonds van € 1 miljard. 

Landbouw en natuur in balans

Het FPLG is de Flevolandse regionale invulling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hierin staan de kaders en doelen beschreven waaraan het provinciale gebiedsprogramma moet voldoen als het gaat om natuur, stikstof, water, bodem en klimaat. Ook in Flevoland heeft intensief land- en watergebruik en de verandering van het klimaat een weerslag op de kwaliteit van de natuur, bodem en het water. Het FPLG is het programma voor een toekomstbestendig Flevolands landelijk gebied waar het goed wonen, werken, recreëren en voedsel produceren is. 

Een aanpak waarin gebiedspartners zich kunnen herkennen

De ideeën en voorstellen die vanuit de provincie zijn aangedragen vormen de kern van het gebiedsprogramma. Met deze Flevolandse aanpak is de kennis, kunde en creativiteit van  maatschappelijke organisaties, (agrarische) ondernemers, inwoners en van medeoverheden meegenomen in de maatregelen. 

Vervolgstappen

Naar verwachting geeft het ministerie van LNV voor eind 2023 reactie op de concept ontwerpversie FPLG en helderheid over een bijdrage uit het Transitiefonds. Deze bijdrage bepaalt mede hoeveel en hoe snel maatregelen opgepakt kunnen worden. Om de kennis, kunde en uitvoeringskracht in het gebied te benutten, blijven (agrarisch) ondernemers, inwoners, medeoverheden, maatschappelijke organisaties en samenwerkingspartners in de verdere uitwerking betrokken.

Aanmelden voor de nieuwsbrief landelijk gebied

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven

Download

Conceptontwerp Flevolands Programma Landelijk Gebied

pdf - 26,37 MB
Open de pdf