MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland, subsidie

Bent u een ondernemer in het midden en klein bedrijf en overweegt u om een nieuw product, procedé of een nieuwe dienst te ontwikkelen? De MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT regeling) Flevoland is een subsidieregeling van de Provincie en de Rijksoverheid die u daarbij kan helpen. Met deze regeling wil de provincie Flevolandse MKB-ondernemers binnen het Topsectorenbeleid en de kennis- en innovatieagenda’s van de topsectoren beter ondersteunen bij hun innovatie in de eerste fasen van nieuwe productontwikkeling. De MIT-regeling bestaat uit 2 delen: Haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten.

Het openstellingstermijn voor de MIT-Haalbaarheidsprojecten is: vanaf 11 mei t/m 9 september 2021 (of tot zolang het beschikbare budget niet overschreden is). Het openstellingstermijn voor de MIT- R&D samenwerkingsprojecten is: 1 juni t/m 9 september 2021.

Voor de volgende kennis en innovatie agenda’s (KIA’s) kunt een aanvraag indienen:

  • KIA Energie en Duurzaamheid;
  • KIA Gezondheid en Zorg;
  • KIA Landbouw, Water en Voedsel;
  • KIA Veiligheid;
  • KIA Sleuteltechnologieën;
  • KIA Maatschappelijk Verdienvermogen;
  • Flevolandse Maritieme Sector (dit deel geldt niet voor de MIT-Haalbaarheidsprojecten).

Meer informatie over deze agenda’s vindt u op topsectoren.nl/missiesvoordetoekomst.

Past uw plan binnen 1 van deze agenda’s? Dan kunt subsidie aanvragen. Op deze pagina vindt u de informatie om uw aanvraag voor te bereiden.

Voor MIT 2021 geldt dat u in principe als Flevolandse ondernemer uw aanvraag bij provincie Flevoland indient. Een uitzondering daarop zijn MIT haalbaarheidsprojecten waarvan de activiteiten passen binnen het LNV programma Duurzame visserij en Aquacultuur. Hiervoor is een apart luik in het landelijke (RVO) loket met een eigen budget. Bij de MIT R&D samenwerking kunnen alleen de regio-overschrijdende projecten terecht in het landelijke (RVO) loket.

Voor de MIT-Haalbaarheidsprojecten kunnen Flevolandse MKB-ondernemers maximaal € 20.000,- subsidie aanvragen voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies al dan niet gecombineerd met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Voor haalbaarheidsonderzoeken is in totaal € 405.360,- beschikbaar. De ervaring leert dat het subsidiebudget voor deze regeling wordt overschreden. Door middel van loting op volgorde van binnenkomst en de beoordeling bepalen daarom welke projecten in aanmerking komen voor subsidie.

Naast deze regeling voor haalbaarheidsonderzoek kunnen ook samenwerkingsverbanden van meerdere MKB-bedrijven gezamenlijk een aanvraag indienen voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling: voor een R&D samenwerkingsproject kan maximaal € 350.000,- subsidie aangevraagd worden. Voor R&D samenwerkingsprojecten is in totaal € 945.840,- beschikbaar.

U dient uw aanvraag in via het onderstaande aanvraagformulieren van de provincie Flevoland. De uitvoering van deze regeling hebben wij uitbesteed aan de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon. Zij nemen uw aanvraag verder in behandeling.

Welke regels gelden voor u?

Om voor een subsidie in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012) en in de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland.

Contact

Heeft u vragen over de regeling neem dan contact op met Elle Verstraelen van Horizon Flevoland mit@horizonflevoland.nl. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met de afdeling Strategie en Beleid, telefoonnummer 0320-265 213. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Wij hebben maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend na ontvangst van uw volledige aanvraag. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Hieronder leest u hoe het werkt.

Gebruik voor het aanvragen van een subsidie het aanvraagformulier op deze pagina. De subsidieaanvraag dient u tijdens de openstellingsperiode van de regeling in. Het formulier inclusief de bijlagen wordt digitaal verzonden en ondertekend. 
Indien u een aanvraag in wilt dienen voor een MIT-Haalbaarheidsproject dan dient u gebruik te maken van het verplichte format projectplan (te downloaden via deze pagina).

Bij de aanvraag dien je minimaal de volgende bijlagen mee te sturen:

Ingevulde modelprojectplan (verplicht format voor MIT-Haalbaarheidsprojecten);
Ingevulde en ondertekende verklaring ‘geen financiële moeilijkheden’;
Ingevulde en ondertekende MKB-verklaring en de achterliggende berekeningswijze bij de MKB-verklaring;
Laatste (geconsolideerde) jaarrekening;
KvK-uittreksel;
Kopie recent bankafschrift;
Kopie belastingverklaring (indien u als aanvrager niet-verrekenbare btw als subsidiabele projectkosten heeft opgenomen);
Kopie bewijs toegezegde financiering door organisaties buiten het project (indien van toepassing);
Ingevulde en ondertekende machtingsformulier (indien aanvraag wordt ingediend door een intermediair).

Bijlagen kunt u ook per post versturen naar:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
p/a Horizon Flevoland
Postbus 123
8200 AC Lelystad

Meer informatie

Meer informatie

Laatst aangepast: 14-09-2021