Complexe minerale industrie

Deze actviteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

U vraagt omgevingsvergunning aan voor de activiteit Complexe minerale industrie als uw bedrijf zich bezighoudt met een of meer van de volgende activiteiten:

 • het maken van:
  • cement
  • cementklinkers
  • ongebluste kalk
  • magnesiumoxide
  • asbestproducten
  • glas
  • glasvezels
  • mineraalvezels
  • glazuren
  • emailles
  • koolstof of elektrografiet door verbranding of grafitisering
 • het winnen van asbest
 • het smelten van minerale stoffen

Daarnaast gelden voor chemiebedrijven algemene milieuregels over onder andere:

 • beheer van afvalstoffen
 • een jaarlijkse milieurapportage (RPTR-verslag)
 • emissies naar de lucht
 • lozingen op het oppervlaktewater
 • zeer zorgwekkende stoffen (bijv. carcinogenen en mutagenen)
 • verduurzaming van het energiegebruik

U vindt deze algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Welke regels gelden voor u?

U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen als u voldoet aan een aantal voorwaarden. U kunt hierover informatie inwinnen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning basischemie geldt de uitgebreide procedure. Dit betekent dat uw vergunningaanvraag ongeveer een half jaar kan duren.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Meer informatie

Laatst aangepast: 06-12-2023