Stortplaats of winningsafvalvoorziening

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

U moet een vergunning aanvragen als u:

 • een IPPC-installatie beheert voor het storten van afvalstoffen
 • een installatie beheert voor het storten van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen op een stortplaats
 • een winningsafvalvoorziening 

U vraagt dan in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Stortplaats of winningsafvalvoorziening.

Welke regels gelden voor u?

Voor deze activiteit gelden algemene regels met betrekking tot:

 • beheer van afvalstoffen
 • emissies naar de lucht
 • lozingen op het oppervlaktewater
 • zeer zorgwekkende stoffen (bijv. carcinogenen en mutagenen)
 • verduurzaming van het energiegebruik
 • geluid op industrieterreinen
 • eindonderzoek bodem
 • PRTR-verslag

U vindt deze algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000. 

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning voor IPPC-installatie en voor een winningsafvalvoorziening geldt de uitgebreide procedure. Dit betekent dat de behandeling van uw vergunningaanvraag ongeveer een half jaar kan duren.

Voor een omgevingsvergunning voor een installatie voor het storten van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen dat niet een IPPC-installatie is, geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Meer informatie

Laatst aangepast: 06-12-2023