Toeristische bewegwijzering

De provincie Flevoland zet in op betere benutting van het recreatieve aanbod en het uitdragen van de unieke mogelijkheden in haar provincie voor toerisme en recreatie. Een goede bereikbaarheid is daarbij een essentieel onderdeel. Goede bewegwijzering naar de toeristisch-recreatieve objecten draagt bij aan een goede bereikbaarheid van deze objecten. Als eigenaar van de provinciale wegen is het van belang dat de provincie een kader schept voor goede toeristische bewegwijzering.

Ondernemers en organisaties uit de vrijetijdssector kunnen in aanmerking komen voor toeristische bewegwijzering langs provinciale wegen.

Welke regels gelden voor u?

Als eigenaar van de provinciale wegen is het van belang dat de provincie een kader schept voor goede bewegwijzering. De ‘Beleidsregel Toeristische Bewegwijzering Flevoland’ biedt een kader voor de toeristische bewegwijzering in Flevoland en verschaft duidelijkheid over welke verwijzingen wel of niet in aanmerking komen voor opname in de provinciale bewegwijzering. Het doel van deze beleidsregel Is het scheppen van een kader om de huidige en veelal verouderde "ANWB"-strokenborden, die verwijzen naar toeristische-recreatieve objecten langs de provinciale wegen, te vervangen door strokenborden overeenkomstig de nieuwe richtlijn van het CROW over bewegwijzering. Het is van belang uniformiteit en de continuïteit van verwijzingen binnen de provinciale bewegwijzering volgens nieuwe richtlijnen te waarborgen en daarmee wildgroei te voorkomen. Een goede bewegwijzering kan ook een stimulans zijn voor de economie en informeert over de recreatieve mogelijkheden die de provincie Flevoland te bieden heeft.

Contact

De provincie is voor de uitvoering van de toeristisch-recreatieve bewegwijzering langs de provinciale wegen een overeenkomst aan met een privaat bedrijf (in de beleidsregel wordt zij 'uitvoerder' genoemd):

Revis Verkeertechniek BV
Doornhoek 3780
5465 TA Veghel
Postbus 180
5460 AD Veghel
0413-379633
info@revis-veghel.nl

Meer informatie en bedrijfsinformatie kunt u terugvinden op www.revis-veghel.nl

Revis verkeertechniek BV is verantwoordelijk voor het hele proces:

 • Beoordeling en afhandeling van het verzoek;
 • Leveren en plaatsen van de borden;
 • Beheer en onderhoud van het bewegwijzeringssysteem;
 • De provincie heeft hiertoe besloten om de uniformiteit te waarborgen en uit veiligheidsoverwegingen;
 • De provincie is immers als wegbeheerder verantwoordelijk voor de activiteiten op en langs de provinciale wegen.

Hoe lang duurt het?

Voor de afhandeling van een verzoek wordt het volgende stappenplan door Revis Verkeerstechniek BV gevolgd:

 • Een ondernemer of organisatie dient een verzoek in voor bewegwijzering bij Revis
  Verkeerstechniek BV.
 • Revis Verkeerstechniek BV toetst het verzoek aan de criteria van deze beleidsregel. In geval van twijfel pleegt Revis Verkeerstechniek BV overleg met de Provincie, afdeling Infrastructuur, bureau Wegen en Vaarwegen.
 • Indien het verzoek voldoet aan de criteria dan stelt Revis Verkeerstechniek BV een bewegwijzeringsplan op voor de bewegwijzering naar het object of voorziening.
 • Revis Verkeerstechniek BV legt het opgestelde bewegwijzeringsplan ter goedkeuring voor aan de Provincie, afdeling Infrastructuur, bureau Wegen en Vaarwegen.
 • Na goedkeuring van dit bewegwijzeringplan door de aanvrager legt Revis Verkeerstechniek BV dit voorstel voor aan de Provincie.
 • Na goedkeuring door de Provincie sluit Revis Verkeerstechniek BV een contract af met de aanvrager.
 • Revis Verkeerstechniek BV plaatst de borden en neemt deze in zijn beheer- en onderhoudsprogramma op.

De kosten voor het plaatsen en onderhouden van de borden zijn voor rekening van de aanvrager. Hiervoor krijgt de aanvrager ieder jaar van Revis Verkeerstechniek BV een factuur. Door jaarlijks een factuur te sturen houdt de Revis Verkeerstechniek BV toezicht op het systeem; door de factuur te betalen geeft de aanvrager aan dat hij de borden nog wenst. Het niet-betaald worden van de factuur houdt doorgaans in dat de aanvrager financiële problemen heeft of zelfs niet meer bestaat. In dat geval worden de betreffende borden verwijderd en blijft het areaal actueel.

Hoe werkt het?

Om vast te stellen of een locatie, gebied of object in aanmerking komt voor verwijzing wordt het verzoek beoordeeld op grond van onderstaande criteria:

Bovenlokaal belang
Toeristisch-recreatieve objecten en/of voorzieningen komen voor bewegwijzering in aanmerking indien zij (relatief) veel en onbekend verkeer aantrekken, meer dan alleen lokaal (= binnen de gemeentegrenzen).

Permanente openingstijden
Naast bovenlokaal belang Is het belangrijk dat het object een bepaalde mate van opening kent. Vaak worden toeristisch recreatieve objecten maar een bepaald gedeelte van het jaar druk bezocht door vreemd verkeer, het zogenoemde toeristische seizoen. Objecten, die een aaneengesloten periode van minimaal vier maanden geopend zijn, komen in aanmerking voor bewegwijzering. Het object dient in die vier maanden minimaal twee dagen per week geopend te zijn om haar bezoekfunctie uit te oefenen en in aanmerking te komen voor permanente bewegwijzering. De toeristische bewegwijzering is niet bedoeld voor tijdelijke bewegwijzering zoals bewegwijzering naar o.a. evenementen. Hiervoor dient een ontheffing te worden aangevraagd bij de provincie Flevoland (verwijzing)

Eigen Ingang en parkeerfaciliteit
Objecten dienen een duidelijk waarneembaar begrensd gebied/locatie te hebben met een beperkt aantal ingangen of toegangen en een duidelijke parkeerfaciliteit. Als een object geen eigen parkeergelegenheid of in de directe nabijheid gelegen parkeergelegenheid heeft moet de vraag gesteld worden of het object wel is ingesteld op bezoek. Bovendien als de auto's langs de weg geparkeerd moeten worden kan de verkeersveiligheid (in het bijzonder in relatie tot fietsers) in het geding komen.

Overige aanvullende criteria
Voor een aantal objecten gelden naast de hiervoor genoemde criteria ook nog aanvullende criteria. In bijlage 1 Overzicht toeristisch/recreatieve objectverwijzing staan bij alle objecten de eventuele aanvullende voorwaarden vermeld.

Middels het bijgevoegde stroomschema kunt u snel checken of uw locatie, gebied of object in aanmerking komt voor toeristische bewegwijzering.

Meer informatie

Laatst aangepast: 15-08-2022