Bezwaar tegen beslissing provincie

Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie, dan kunt u bezwaar maken. Uw bezwaarschrift wordt behandeld in een onafhankelijke commissie.

Meestal krijgt u de mogelijkheid uw bezwaar mondeling toe te lichten in de bezwaarschriftencommissie. Als dat zo is, krijgt u daarvoor een uitnodiging.

Het indienen van een bezwaar betekent niet dat een besluit niet uitgevoerd wordt. Als de uitvoering van het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, moet u bij de rechter een apart verzoek om een "voorlopige voorziening" indienen. In de beslissing waartegen u bezwaar maakt, staat vermeld of u een voorlopige voorziening kunt aanvragen, bij wie u dat moet doen en binnen welke termijn. Aan het indienen van het verzoek zijn kosten verbonden (griffierecht).

Welke regels gelden voor u?

Om een bezwaar in te dienen gelden een aantal voorwaarden, deze staan in de Algemene wet bestuursrecht. U kunt bezwaar maken bij de provincie als er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • De provincie het besluit heeft genomen
  • U rechtstreeks bij het besluit betrokken bent
  • U binnen 6 weken na de datum waarop het besluit is genomen bezwaar maakt

Contact

Heeft u vragen over het indienen van een bezwaar. Of heeft u hulp nodig bij invullen van het formulier? Neem dan contact op met de afdeling Concernzaken, Bezwarencommissie, telefoonnummer 0320- 265 265. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

De provincie neemt binnen 12 weken een beslissing over uw bezwaarschrift. Deze termijn begint na afloop van de periode waarin bezwaar kan worden gemaakt. De provincie kan de beslistermijn met 6 weken verlengen.

Hoe werkt het?

Wilt u als burger of rechtspersoon een bezwaar indienen? Hieronder leest u hoe het werkt.

  1. Open het bezwaarformulier dat van toepassing is en beantwoord de vragen, daarna kunt u het formulier verzenden.
  2. Na ontvangst van uw ondertekend bezwaar ontvangt u van de provincie automatisch een ontvangstbevestiging.

Kunt u om wat van reden dan ook uw bezwaar niet digitaal indienen? Dien dan uw bezwaar schriftelijk in met de volgende punten erin verwerkt:

  • Uw naam, adres en handtekening;
  • De datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • De reden van het bezwaar.

En verstuur uw bezwaar naar:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
afdeling Concernzaken, Bezwarencommissie
Postbus 55
8200 AB Lelystad

 

Wet- en regelgeving

Laatst aangepast: 25-04-2022