Open bodemenergiesysteem

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Bij een open bodemenergiesysteem is sprake van verplaatsing van grondwater. Het bodemenergiesysteem onttrekt water en brengt het na gebruik terug in de bodem. Een open bodemenergiesysteem kan de kwaliteit van het grondwater beïnvloeden.

Als u een open bodemenergiesysteem wilt aanleggen, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen als het systeem meer dan 10 m3 per uur water uit de bodem onttrekt.

U vraagt in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Open bodemenergiesysteem.

Daarnaast moet u een melding doen voordat u een open bodemenergiesysteem in gebruikneemt. Een melding doet u ook via het Omgevingsloket.

Welke regels gelden voor u?

Voor een open bodemenergiesysteem gelden algemene regels waaronder:

  • voorkomen negatieve interferentie
  • temperatuur van het water dat terug de grond ingaat is maximaal 25 °C
  • het open bodemenergiesysteem moet worden aangelegd door een bedrijf met een erkenning bodemkwaliteit

Als de pompcapaciteit hoger is dan 10 m3 per uur, dan geldt er een registratieplicht. U moet registreren:

  • hoeveelheid warmte toegevoegd of onttrokken aan grondwater vanaf ingebruikname
  • jaarlijkse energierendement
  • gemiddelde temperatuur van het gebruikte grondwater

U vindt de algemene regels voor een open bodemenergiesysteem in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de Omgevingsverordening Provincie Flevoland.

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning Open bodemenergiesysteem geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

U moet een melding doen minimaal 4 weken voordat u een open bodemenergiesysteem in gebruik neemt.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 06-12-2023