De visie blijft actueel

De realisatie van de ambities uit de visie vergt vele jaren: zeker tien tot vijftien jaar. Elk jaar meten we de voortgang en rapporteren we hierover. Dit koppelen we aan de provinciale begrotingscyclus. Op deze manier bekijken we of we op de goede weg zijn of dat bijsturing wenselijk is. Bijvoorbeeld door de bestuurlijke middelen, financiën of juridische instrumenten anders in te zetten.

Actualisatie

We willen dat de visie blijft aansluiten bij de relevante maatschappelijke opgaven. De provincie heeft daarom een trendatelier. In dit atelier doen we onderzoek naar onder andere maatschappelijke ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen, de invloed van technologische ontwikkelingen op Flevoland. Op basis van de inzichten uit het trendatelier en de dialoog hierover met partners doen we voorstellen om de visie te actualiseren. Bijvoorbeeld om een nieuwe strategische opgave voor de lange termijn toe te voegen of een ambitie uit de visie aan te passen. Hierdoor blijft de Omgevingsvisie actueel.

Provinciale Staten beslissen

Elke verandering in de Omgevingsvisie vergt een besluit van de Provinciale Staten. Dit gaat via de wettelijke procedure van inspraak:

  • Ter inzage leggen van ontwerpvisie
  • Zienswijzemogelijkheid
  • Vaststellen visie door Provinciale Staten

Omdat een Omgevingsvisie alleen zelfbindend is voor de provincie, is na het vaststellen van de visie geen beroep mogelijk.