Interreg Europe FoodChains 4 EU

Provincie Flevoland is leadpartner in het Interreg project FoodChains 4 EU en coördineert de samenwerking tussen de 5 Europese regio’s. Binnen het project wisselen de regio’s kennis uit en leren van elkaar welk beleid nodig is om innovaties in de regionale voedselketen te stimuleren. Innovaties zijn nodig om de voedselketen duurzamer te maken en om voldoende voedselaanbod te waarborgen voor toekomstige generaties.

Leren van elkaar

Uitwisselen van kennis en leren van elkaar staat centraal bij FoodChains 4 EU. Leren tussen de regio’s onderling, maar ook leren van kennisinstellingen en bedrijven in de regio’s. Deze kennis wordt gebruikt om beleid te ontwikkelen dat innovaties in de regionale voedselketen stimuleert. De deelnemers regio’s en kennisinstellingen zijn:

  • Nederland: Provincie Flevoland - Aeres Hogeschool
  • Bulgarije: Euro Perspectives Foundation - University of Food Technologies, Plovdiv
  • Roemenië: Gemeente Maramures (Baia Mare University is als stakeholder betrokken)
  • Engeland: Gemeente Oldham - Manchester Metropolitan University
  • Italië: Regio Emilia- Romagna - Università Cattolica del S. Cuore

In elke regio zijn naast de genoemde partners ongeveer tien regionale en nationale bedrijven en kennisinstellingen bij FoodChains 4 EU betrokken.

Partners geven advies voor Flevoland

Internationale samenwerkingspartners van Flevoland hebben tijdens een bezoek aan de provincie advies uitgebracht over een versterking van de voedselketen. Zij moedigen de provincie aan om samen met het onderwijs, het bedrijfsleven en andere overheden een actieve visie op voedsel te ontwikkelen. Van 3 tot en met 6 juli 2018 waren vertegenwoordigers uit Bulgarije, Roemenië, Engeland en Italië te gast in Flevoland. Zij kwamen een zogenoemde ‘peer review’ afleggen. Daarbij bezoeken de aangesloten partners elkaar en brengen adviezen uit. Bekijk het Engelstalige videoverslag op YouTube.

Beleid in uitvoering

FoodChains 4 EU loopt van 2017 tot 2021. In de eerste 3 jaar worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wissen. De laatste 2 jaar staan in het teken van uitvoering van maatregelen en het monitoren daarvan om te zien of dat leidt tot de verwachte effecten. Het project sluit aan bij de economische ambitie van provincie Flevoland om kennisontwikkeling en innovaties in de (regionale) voedselketen te stimuleren. Samen met het economische programma Floriade Werkt! , de ontwikkeling van Flevo Campus en FoodChains 4 EU wil de provincie deze ambitie realiseren.

Budget

Het project FoodChains 4 EU kost 1,7 miljoen euro. De Europese Unie subsidieert 85% van de projectkosten. De overige 15% dragen de 9 partners bij. De provincie Flevoland stelt uit het budget voor Interreg VA projecten 68.380 euro beschikbaar.

Succesvol afgerond

Het Interreg Europe FoodChains 4 EU programma is succesvol afgerond. Met als resultaat een succesvol ondernemersprogramma Versterking Korte Voedselketen Flevoland. Een programma dat is gebaseerd op een trainings- en coachingsprogramma uit Manchester. Provincie Flevoland en Ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland, hebben dit vertaald naar de Flevolandse situatie. Aan de pilot, een 12 weken durend programma, namen 23 ondernemers deel aan diverse workshops en 4 ondernemers volgden het intensieve 1-op-1 begeleidingsprogramma, waarin zij een aanvullend verdienmodel voor de korte voedselketen hebben ontwikkeld. De pilot is geëvalueerd en onderzocht wordt hoe een structureel vervolg kan worden ontwikkeld. Inmiddels is op basis van de laatste goedgekeurde voortgangsrapportage die we bij de EU hebben ingeleverd het project ook financieel afgerond. Hiermee kunnen we stellen dat het Interreg Europe FoodCheins 4 EU project succesvol is afgerond.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de volgende websites:

Logo van FoodChains 4 EU met Europese vlag