Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023, subsidie

De provincie wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid op het platteland. Zij wil daarmee de positie van de bewoners in de dorpen en het buitengebied in Flevoland versterken. Dat doet zij met een subsidieregeling voor initiatieven van bewoners die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in het algemeen en de sociale cohesie in het bijzonder.

Vanaf 1 januari 2024 is het helaas niet meer mogelijk een subsidie aan te vragen voor deze regeling. 

Het Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023 is een uitwerking van het provinciale beleid voor een Krachtige Samenleving: een samenleving waarin de toekomst van de Flevolander centraal staat, met voldoende ruimte voor ontplooiing, ontwikkeling en ontspanning. De voorloper van Fonds Leefbaar Platteland is het Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019.

Bent u van plan om een aanvraag in te dienen? Dan adviseren wij u om het projectplan eerst te bespreken met de coördinator Leefbaar Platteland. De contactgegevens van de coördinator en een link naar het platform Leefbaar Platteland vindt u onderaan deze pagina.

 

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen voor een initiatief dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze kunt u uitgebreid lezen in onze regels:

 • de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023.
 • de subsidieregeling ‘Nadere regels Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023’.

 Waarvoor kunt u een aanvraag indienen?

Een initiatief dat gericht is op het bevorderen van de leefbaarheid en sociale cohesie
De provincie Flevoland vindt een goed leven op het platteland belangrijk. Daarbij staan de ervaring en beleving van onze inwoners centraal. Met het programma Leefbaar Platteland kunnen we bijdragen aan die leefbaarheid, bij initiatieven op het gebied van sport, natuur, cultuur, duurzaamheid, recreatie of toerisme. Zo creëren we een leefomgeving die aantrekkelijk is en aantrekkingskracht heeft. En waar het nu én in de toekomst goed leven, wonen en werken is.

Als bewoner weet u als geen ander wat er nodig is in uw omgeving. We dagen u uit om die behoeften met ons te delen. Het gaat om initiatieven die de maatschappelijke verbondenheid op het platteland vergroten. We willen er samen voor zorgen dat we de energie en inspiratie van inwoners volop benutten. Kortom: een verbonden platteland met betrokken inwoners.

Een initiatief dat gericht is op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek
Soms zijn er hele goede ideeën, maar is nog niet duidelijk hoe het initiatief moet worden opgezet, wat de mogelijkheden of gevolgen ervan zijn of wat het gaat kosten. Wij bieden hiervoor de mogelijkheid om met een subsidie een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren.

Belangrijke voorwaarden:
De aanvrager is:

 • een groep bewoners uit Flevoland die zich als samenwerkingsverband van individuen hebben gebundeld en dit schriftelijk hebben vastgelegd in een samenwerkingsverklaring;
 • een stichting of vereniging.

Het project:

 • vindt plaats op het Flevolandse platteland.

Onder het Flevolandse platteland verstaan wij de gehele provincie Flevoland (inclusief alle woonkernen van de gemeenten Dronten, Urk, Noordoostpolder en Zeewolde), met uitzondering van de stedelijke kernen van Almere en Lelystad.

Een initiatief dat gericht is op het bevorderen van de leefbaarheid en sociale cohesie:

 • draagt bij aan sociale cohesie en daarmee leefbaarheid;
 • is een initiatief van onderop;
 • is robuust;
 • is financieel haalbaar;
 • is overdraagbaar;
 • draagt bij aan ‘planet’;
 • heeft een goede verhouding tussen de bijdrage aan de leefbaarheid en de kosten die ervoor worden gemaakt;
 • dient minimaal 1 punt te scoren bij het criterium ‘bijdrage aan sociale cohesie en leefbaarheid’, minimaal 1 punt voor ‘initiatief van onderop’ en minimaal 1 punt voor ‘financiële haalbaarheid’;
 • dient in totaal minimaal 9 punten te scoren om voor subsidie in aanmerking te komen.


De subsidie is minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000, zijnde maximaal 50% van het totaal aan subsidiabele kosten.

Een initiatief dat gericht is op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek:

 • gaat over een concreet onderwerp;
 • is nodig als verkenning van en voorbereiding op plannen voor een activiteit die bijdraagt aan de sociale cohesie en leefbaarheid van het platteland;
 • wordt voor ten minste 10% van het gevraagde bedrag betaald door de aanvrager zelf;
 • dient uiterlijk 1 jaar na dagtekening van de beschikking te zijn gerealiseerd.

 De subsidie is maximaal € 5.000, zijnde maximaal 90% van het totaal aan subsidiabele kosten.

Welke documenten heeft u nodig?

Algemeen

 • Een bewijsstuk waaruit blijkt wat het banknummer van de aanvrager is.
 • Een samenwerkingsverklaring indien u de aanvraag indient namens een bewonersgroep.

Bij een initiatief gericht op het bevorderen van de leefbaarheid en sociale cohesie:

 • Een inhoudelijk plan met een duidelijke verwijzing naar artikel 7 en 12 van de nadere regels.
 • Een begroting van inkomsten (inclusief opgave van andere bijdragen) en uitgaven.
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt wat het banknummer van de aanvrager is.

Bij een initiatief gericht op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek:

 • Een plan waarin een bepaald idee voor de sociale cohesie of leefbaarheid op het platteland duidelijk beschreven staat en waarom een voorbereidend of verkennend haalbaarheidsonderzoek nodig is.
 • Een begroting van inkomsten (inclusief eigen bijdrage) en uitgaven.
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt wat het banknummer van de aanvrager is.

Vraagt u de subsidie aan als stichting of vereniging? Dan verwachten wij ook:

 • De statuten (indien u voor het eerst subsidie aanvraagt).
 • Het jaarverslag en de jaarrekening van voorgaand jaar (indien u voor het eerst subsidie aanvraagt).
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt wat het banknummer van de vereniging of stichting is.
 • Een verklaring van de belastingdienst indien u de btw over de kosten niet kunt verrekenen.

Contact

Heeft u een projectidee of vragen over de subsidieregeling? Bel dan met onze coördinator Leefbaar Platteland, Lique Hafkamp, telefoonnummer 06-501 78 747 of stuur een e-mail naar leefbaarplatteland@flevoland.nl 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau, telefoonnummer 0320 – 265 213. We helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden hebben we maximaal 22 weken nodig om uw aanvraag af te handelen of zoveel korter als mogelijk is. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.
 1. Lees onze regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 en de subsidieregeling nadere regels Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023. 
 2. Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.
 3. Vul het formulier in en verstuur het voor 1 januari 2024.
  Upload de bijlagen of verstuur ze per post naar:
  Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
  Subsidiebureau
  Postbus 55
  8200 AB Lelystad
 4. U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging, zodra uw aanvraag goed is ontvangen.
Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u van ons binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een bericht.

Meer informatie

Laatst aangepast: 21-12-2023