Ontheffing Flora en Faunawet voor het doden van vossen

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 68 van de Flora- en faunawet op 19 december 2016 ontheffing, met kenmerk 1943730, hebben verleend aan Stichting Faunabeheereenheid Flevoland te Zeewolde voor het doden van vossen in een straal van 5 kilometer rondom Freilandkippen bedrijven tussen zonsondergang en zonsopkomst met behulp van geweer en kunstlicht ter voorkoming van belangrijke schade aan vee.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 december 2016 tot en met 2 februari 2017 ter inzage:

  • in het provinciehuis, Visarenddreef 1, Lelystad op werkdagen tijdens kantooruren.

Om de stukken in te zien, kan telefonisch (0320-265622) een afspraak worden gemaakt.

Bezwaar

Gedurende een termijn van zes weken, welke is ingegaan de dag na verzending van de ontheffing aan de aanvrager, kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en voorzien te zijn van:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden van het bezwaar.

Bezwaren dienen uiterlijk op 2 februari 2017 te worden ingediend en gericht te zijn aan het College van Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB te Lelystad.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de president van de arrondissementsrechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening dient u griffierecht te betalen. Voor de betaling daarvan ontvangt u bericht van de Rechtbank. Nadere inlichtingen Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de provincie Flevoland (0320-265347).

Documenten