Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor wind

Op 13 juli 2016 hebben Provinciale Staten de ‘partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor wind’ gewijzigd vastgesteld. De partiële herziening heeft betrekking op het gehele grondgebied van de provincie Flevoland. Met de partiële herziening wordt het bestaande windbeleid uit het Omgevingsplan Flevoland geactualiseerd en in consistentie gebracht met het Regioplan. Nieuwe windmolens zijn in principe alleen toegestaan binnen zogenoemde projectgebieden waarbij invulling moet worden
gegeven aan opschalen en saneren. Er zijn voorwaarden omschreven waaraan een project voor opschalen en saneren moet voldoen. Bij de vaststelling hebben Provinciale Staten de volgende wijzigingen aangebracht:

 • Het gebied waar windmolens zijn uitgesloten, is aangevuld met het watergebied ten zuidwesten van de Maximacentrale;
 • De begrenzing van de gebieden waar windmolens zijn toegestaan is ten noorden en ten zuiden van Urk in overeenstemming gebracht met de huidige fysieke situatie.

Op respectievelijk 27 juni, 30 juni, 5 juli en 13 juli 2016 hebben de gemeenteraden van de gemeenten Zeewolde, Dronten en Lelystad en Provinciale Staten van de provincie Flevoland
het ‘Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland’ met bijbehorende stukken gewijzigd vastgesteld. Bij de vaststelling hebben de gemeenteraden en Provinciale Staten een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. De wijzigingen betreffen onder andere:

 • Ambtshalve wijzigingen en inhoudelijke en redactionele wijzigingen die voortkomen uit de zienswijzen en overlegreacties;
 • Er wordt verduidelijkt dat binnen een projectgebied gedurende de realisatiescope van de structuurvisie (2030) geen tweede project kan worden gerealiseerd;
 • Langs de Roerdomptocht wordt een nieuwe plaatsingszone (500 meter breed), tussen de A6 en de zone waar de hoogtebeperkingen gelden als gevolg van de kortegolfzender van Defensie, opgenomen.

Bij de vaststelling hebben Provinciale Staten de volgende amendementen aangenomen:

 • Projectgebieden kunnen zonodig worden aangepast vanwege de doelstellingen van het Regioplan, veranderende omstandigheden, regelgeving of bedrijfseconomische redenen;
 • Er wordt ruimte geboden voor optimalisatie van de windplannen, zoals het verschuiven van een lijnopstelling/plaatsingszone in relatie tot de onduidelijkheid en mogelijke belemmeringen m.b.t. de hoogtebeperkingen van het vliegveld;
 • Uitgangspunt is een maximale ashoogte van 120 meter met het daarbij maximaal haalbare vermogen per turbine; Hier kan van af worden geweken als wordt aangetoond dat het maximaal haalbare vermogen bij deze ashoogte ontoereikend is;
 • Bij windmolens met een tiphoogte van meer dan 145 meter, moet initiatiefnemer obstakelverlichting plaatsen waarbij zichtoverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen en dient initiatiefnemer onderzoek te verrichten naar de mate waarin geluidsoverlast, resonantie en trillingen verschillen ten opzichte van een windmolen met een tiphoogte van 145 meter;
 • De kaart is op een aantal punten aangepast;
 • Verder zijn vooral redactionele wijzigingen in de tekst aangebracht. Onder andere is duidelijker aangegeven dat er sprake moet zijn van 1 initiatiefnemer per projectgebied en een volgende initiatief in dat gebied gelijktijdig danwel volgtijdelijk wordt uitgesloten.

In het Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland wordt het opschalen en saneren van windmolens binnen een aantal projectgebieden op land nader geconcretiseerd. Het Regioplan heeft betrekking op het buitengebied van de gemeenten Dronten, Lelystad, Zeewolde en een klein deel van Almere. In het Regioplan staat een ontwikkelingsstrategie met
bijbehorende (ruimtelijke) kaders met betrekking tot opschalen, saneren en participeren bij windenergieprojecten. Tegen de (vastgestelde) plannen en het planMER kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Als u nadere informatie over de stukken wenst, kunt u contact opnemen me:

 • De provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, 0320 - 265 210;
 • De gemeente Dronten, Postbus 100, 8250 AC Dronten, 140 321;
 • De gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad, 140 320;
 • De gemeente Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde, 036 - 522 9 522.

Documenten