Flevolands Programma Landelijk Gebied

4 dec 2023

Drone-en-landbouwmachine

Met het Flevolands Programma Landelijk Gebied (FPLG) worden belangrijke stappen voorgesteld om te komen tot een toekomstbestendig landelijk te gebied waar mensen goed kunnen wonen, werken, recreëren en voedsel produceren. Een toekomstbestendige landbouw en herstel van de biodiversiteit zijn daarin belangrijke pijlers. Het Rijk waardeert het dat het FPLG een integraal programma is waarin gestreefd wordt om landbouw en natuur met elkaar in balans te krijgen en houden. Dat is te lezen in de eerste officiële reactie van het Rijk op het FPLG. Ook het vanaf het begin betrekken van inbreng vanuit de samenleving en het verwerken van de ruim 200 ingediende ideeën in het conceptontwerp vindt het Rijk positief.

Doelen

In de reactie vraagt het Rijk echter ook aan de provincie om commitment uit te spreken voor specifiek voor Flevoland geldende NPLG-doelen die het kabinet mogelijk nog gaat opnemen. Provincie Flevoland onderschrijft de nu bekende doelen. In het door ons op 1 juli ingediende conceptontwerp FPLG hebben wij maatregelen opgenomen hoe die nu bekende doelen te behalen. Als provincie kunnen en willen wij niet op voorhand instemmen met eventueel aanvullende doelen die het Rijk nog gaat vaststellen. Op het moment dat aanvullende doelen bekend worden, kunnen wij bekijken wat dat betekent voor het landelijke gebied, de maatregelen en het FPLG. Gedeputeerde Staten hebben vorige week een brief aan de minister voor Natuur & Stikstof gestuurd waarin zij een voorbehoud maken over mogelijk nieuwe doelen en te maken keuzes.

Keuzes maken

Voor een volgende versie heeft het Rijk aangegeven dat verdere uitwerking en vooral het concreet maken van (structurerende) keuzes, ruimtebeslag en maatregelen belangrijk is. Provincie Flevoland gaat dat doen samen met de samenleving; met o.a. agrariërs, natuurorganisaties, inwoners en medeoverheden. Zo komen we samen tot oplossingen en maatregelen waarvan het wat waar en wanneer bepaald kan worden. Dat noemen wij de Flevolandse aanpak. Dit proces willen wij als provincie zorgvuldig doorlopen. En dat vraagt tijd. Het Rijk vraagt om uiterlijk 30 september 2024 een volgende versie van het FPLG in te dienen bij het Rijk. Wij verwachten niet dan al alle gevraagde (structurerende) keuzes en concrete vervolgstappen met de samenleving gemaakt te kunnen hebben.

Maatregelpakketten

Om in 2024 al eerste stappen te kunnen zetten en aan de slag te gaan, zijn in het conceptontwerp FPLG twee maatregelpakketten opgenomen (ook wel koploperprojecten genoemd). Eén maatregelpakket gaat over verdienmodellen voor de landbouw, het vergroten van (praktijk)kennis van o.a. teeltsystemen en kringlooplandbouw en is de eerste stap om te komen tot toekomstbestendige landbouw. Het tweede maatregelpakket gaat over herstel van de biodiversiteit, waarbij de nadruk ligt op de groenblauwe dooradering waaronder het ecologisch beheren van bermen en dijken. Binnenkort verwachten wij een reactie van het Rijk op deze ingediende pakketten. Op basis daarvan dienen we uiterlijk 1 maart 2024 de definitieve aanvraag in, waarop het Rijk budget gaat toekennen.

Vervolgstappen

Met het beter in beeld brengen van het doelbereik van de maatregelen in het FPLG zijn wij als provincie aan de slag. Eind 2023 verwachten wij de uitslag van de wetenschappelijke evaluatie vanuit het Rijk door het Plan Bureau voor de Leefomgeving, Wageningen Universiteit Research en het RIVM van ons conceptontwerp FPLG. Dat is samen met de eerste officiële reactie van het Rijk belangrijk voor de vervolgversie van het FPLG en voor de op te starten gebiedsgerichte aanpak. Wij houden u daarvan op de hoogte.