Gedeputeerde Staten overhandigen Programmabegroting 2023 aan Provinciale Staten

23 sep 2022

GS overhandigt begroting aan PS

Gedeputeerde Staten van Flevoland bieden een gezond financieel perspectief voor de komende jaren. Dit is terug te lezen in de Programmabegroting 2023 die woensdagmiddag 21 september 2022 door gedeputeerde Financiën, Harold Hofstra, is aangeboden aan Sjaak Simonse, vicevoorzitter van Provinciale Staten. In de programmabegroting worden financiële kaders gesteld waarbinnen de provinciale activiteiten uitgevoerd worden. De financiële middelen hiervoor worden beschikbaar gesteld door Provinciale Staten.

Gedeputeerde Hofstra: “We leven in een onzekere tijd en een veranderende wereld, waarin we met elkaar voor verschillende uitdagingen staan op het gebied van stikstof, energie, klimaat en landelijk gebied. Tegen die achtergrond bieden we nu deze programmabegroting aan. Met de begroting bereiden we ons niet alleen voor op de uitdagingen, maar spelen we ook in op de vele mogelijkheden en kansen die onze provincie biedt.”

Toekomst Flevoland

Naast de ambities uit het coalitieakkoord ‘Flevoland: ruimte voor de toekomst’ hebben ook de voorstellen uit de Perspectiefnota 2023-2026 een plek gekregen in de programmabegroting. Te denken valt aan de Omgevingswet, de cofinanciering voor het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de Wet Open Overheid (WOO). Juist in deze veranderende tijden – met forse uitdagingen - ziet Flevoland een rol voor zichzelf weggelegd. Zo kan de provincie een belangrijk onderdeel zijn van de oplossing voor het landelijke woningtekort. Samen met de gemeenten in onze provincie werken we daarom toe naar 100.000 plus woningen voor 2050.

Met elkaar bouwen we aan een complete samenleving. Daarbij gaat het om meer dan alleen woningen. We streven naar vitale steden en dorpen, maar werken ook aan een toekomstbestendige regionale economie – met een koploperspositie op het gebied van duurzame landbouw en energie. Maar ook aan een robuust natuurlijk fundament, waarbij water en natuur belangrijke pijlers zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit zijn uitgangspunten die ook onderwerp van gesprek zijn tussen provincie en het Rijk. In 2023 moet dit leiden tot concrete afspraken met het Rijk over de doorontwikkeling van Flevoland. Zo levert Flevoland vanuit haar eigen verantwoordelijkheden, taken en kracht een waardevolle en veelzijdige bijdrage aan de opgaven in Nederland.

Conclusie

Ondanks onzekere tijden, met tal van uitdagingen, wordt er een positief document aan Provinciale Staten aangeboden. De begroting voor 2023 is namelijk sluitend, evenals de meerjarenraming 2024-2026. Daarmee overhandigt het college van Gedeputeerde Staten voor de laatste keer in deze bestuursperiode een gezond financieel perspectief aan Provinciale Staten. Komend voorjaar vinden verkiezingen plaats en breekt er een nieuwe coalitieperiode aan.

Op woensdag 28 september wordt de begroting in een beeldvormende sessie besproken. Daarna wordt aan Provinciale Staten nog gelegenheid geboden om (schriftelijk) technische vragen te stellen. Op 26 oktober wordt de programmabegroting in een oordeelsvormende sessie besproken. Twee weken later, op 9 november, staat besluitvorming over de begroting gepland.