Ter inzage: ontwerp Natura 2000 beheerplan Oostvaardersplassen 2024 - 2029

28 dec 2023

Het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen is een uniek natuurgebied in Flevoland. Om dit natuurgebied en bijbehorende soorten te behouden, is beheer nodig. Hoe dit beheer eruitziet, staat in een beheerplan. Het ontwerp van dit beheerplan is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Van 28 december 2023 tot en met 22 februari 2024 ligt het document ter inzage in het loket van de provincie, zodat iedereen erop kan reageren.

Natuur behouden

Oostvaardersplassen is uitgegroeid tot een moerasrijk gebied waar tienduizenden vogels bijtanken of een broedplek vinden. Sinds 2006 broedt zelfs de zeearend hier! “Oostvaardersplassen is een gebied om trots op te zijn. Het Natura 2000-gebied is van belangrijke waarde voor veel verschillende (trek)vogels. Zij vinden hier voedsel, rusten en broeden er. Om de natuur te behouden voor mens én dier, is een beheerplan belangrijk”, aldus gedeputeerde Harold Hofstra.

Vogelsoorten

In het beheerplan staat welke natuurwaarden in het gebied behouden of hersteld moeten worden, welke maatregelen daarvoor nodig zijn en wat de beoogde effecten van deze maatregelen zijn. In het ontwerp-beheerplan is ook het populatiebeheer van de grote grazers opgenomen, wat  al eerder opgenomen is in het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Door populatiebeheer van grote grazers, ontstaat er een structuurrijker grasland. Dit is nodig voor de instandhouding van een aantal vogelsoorten.

Wat we met uw reactie doen

Na 22 februari 2024 verzamelen we alle binnengekomen reacties. Daarna beoordeelt de provincie deze reacties. Op basis van de reacties wordt het beheerplan eventueel aangepast en daarna definitief gemaakt. Iedereen die een reactie, een zogenaamde zienswijze, heeft ingediend, wordt geïnformeerd over hoe er met deze reactie is omgegaan. Het definitieve beheerplan wordt voor de zomer van 2024 verwacht.