Lijst subsidiabele activiteiten

Lijst subsidiabele activiteiten ‘Fysieke investeringen water’

Er wordt alléén subsidie verstrekt voor fysieke investeringen in de volgende activiteiten:

a.  investeringen in banden of bandenspanning wisselsystemen of    
     aanpassingen aan tractoren, machines, wagens en ander materieel of
     combinaties hiervan, ter vermindering van bodemverdichting;

b.  investeringen in aanpassingen aan tractoren en machines ten behoeve
     van vaste rijpaden op het perceel;

c.  investeringen in materieel ten behoeve van het toepassen van niet   
     kerende bodembewerking;

d.  investeringen in materieel voor de afvoer van groenresten direct na oogst
     en compostering daarvan in eigen beheer of in groepsverband;

e.  investeringen in materieel voor het toepassen van gewasresten of
     compost hiervan, niet zijnde mest, met als doel het verhogen van
     bodemkwaliteit (organische stofgehalte en bodemstructuur);

f.  investeringen in materieel voor het nuttig toepassen op het bedrijf van
     sloot- en bermmaaisel;

g.  investering in een mestopslagcapaciteit van tenminste 9 maanden;

h.  investeringen in materieel voor bewerking van percelen om kans op
     perceelafspoeling te reduceren;

i.  investeringen in mechanische onkruidbestrijding;

j.  investeringen in beslissingsondersteunende systemen 
    gewasbeschermingsmiddelen;

k.  investeringen in managementsystemen voor het meest optimale
     spuitmoment, bijvoorbeeld Gewis of Ziektemanagement;

l.  investeringen in spuittechnieken die drift vergaand reduceren, bijvoorbeeld
    sleepdoeksystemen en systemen met luchtondersteuning;

m.  investeringen in zelfreinigende spuittechnieken;

n.  investeringen in sensorgestuurde of andere selectieve of gerichte
     spuitapparatuur;

o.  aanleg regelbare of peilgestuurde drainage of in combinatie met
     klimaatadaptieve regelbare drainage;

p.  investeringen in infiltratie via onderwaterdrainage;

q.  investeren in aanvullende hemelwateropvang van buurdaken, zijnde niet
     kassen, voor de glastuinbouw;

r.   investeringen in stuwtjes en andere maatregelen om water langer vast te
     houden in waterlopen;

s.  investeringen in gerichte beslissingsondersteunende systemen
     beregening;

t.   investeringen in gerichte beregeningssystemen als bijvoorbeeld
     druppelirrigatiesystemen of sensorgestuurde beregening;

u.  investeringen in managementsysteem inzake meteo en grondwater
     gestuurd bemesten;

v.  investeren in precisiebemesting;

w.  investeringen in gerichte bemesting via druppelsystemen e.d.;

x.  investeringen in teelten uit de grond met recirculatieplicht en nullozing;

y.  investeringen in rijenbemesting dierlijke mest bij gewassen die in rijen
     worden geteeld.