Regeling Investeringen infrastructuur t.b.v. landbouwbedrijven

In de periode van maandag 5 maart tot en met vrijdag 11 mei 2018 heeft provincie Flevoland de subsidieregeling 'Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven' opengesteld. Het doel van deze openstelling was om door middel van één integrale aanpak de verkavelingsstructuur van de Flevolandse landbouwsector te verbeteren. Landbouwers, grondeigenaren, stichtingen voor kavelruil, landbouworganisaties en waterschappen werden uitgenodigd om, eventueel in samenwerkingsverband, subsidie aan te vragen.

Bevorderen toekomstperspectief agrariërs

De kavelstructuur is in de loop der jaren veranderd. Om het toekomstperspectief van agrariërs te vergroten is het van belang om de landbouwinfrastructuur te optimaliseren. Het ruilen van kavels op vrijwillige basis kan de kavelsituatie voor agrarische ondernemers verbeteren, maar dat is niet altijd realiseerbaar 'met gesloten beurs'. Met de subsidiemaatregel 'Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven' beoogt de provincie Flevoland dit proces te faciliteren.

De regeling

In Flevoland is binnen POP3 een bedrag van 2.060.000 euro aan subsidie beschikbaar voor deze maatregel. De provincie stelt dit bedrag beschikbaar voor het opstellen en uitvoeren van een integraal plan, waarmee een provinciebrede verbetering van de landbouwinfrastructuur wordt gerealiseerd. Voorwaarde daarbij is dat elke ruiling die uit het plan voortvloeit bijdraagt aan maatschappelijke doelen en bij voorkeur ook een bijdrage levert aan de Flevolandse ambities op het gebied van bodemdaling, duurzame landbouw, natuur en biodiversiteit, infrastructuur, verkeersveiligheid en verstedelijking (www.omgevingsvisieflevoland.nl).

Subsidiabele kosten

Per hectare kavelverbetering is de maximale bijdrage gesteld op 1250 euro. Subsidiabele kosten zijn onder meer de proces- en procedurekosten voor verkaveling, investeringen in de bewerkbaarheid en bereikbaarheid van de kavels en investeringen ten behoeve van de inpassingsmaatregelen. In het openstellingsbesluit wordt een opsomming gegeven van alle activiteiten en kosten die binnen deze maatregel subsidiabel zijn. De hoogte van de subsidie is 40% of 100% van de subsidiabele kosten, afhankelijk van de aard van de gemaakte kosten.

Termijn voor aanvragen subsidie gesloten

Subsidie kon worden aangevraagd in de periode van maandag 5 maart 9.00 uur tot en met vrijdag 11 mei 2018 17.00 uur. De openstellingsperiode is inmiddels verstreken, er kan dus geen subsidie meer worden aangevraagd.

Subsidietoekenning

De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een tender. Dat betekent dat alleen gedurende de openstellingsperiode aanvragen kunnen worden ingediend. Na afloop van de periode beoordeelt een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke Adviescommissie aan de hand van vooraf gestelde selectiecriteria welke aanvragen gehonoreerd worden. De tendersystematiek houdt ook in dat wanneer er tijdens deze beoordeling onduidelijkheden in de aanvraag blijken te zijn, er geen mogelijkheid meer is om aanvullende stukken ter verduidelijking aan te leveren. De hoogst scorende aanvraag komt in aanmerking voor subsidie. De resterende projecten worden op financiële gronden afgewezen. Over de selectiecriteria en de wijze waarop de rangschikking van de binnen de termijn ontvangen subsidieaanvragen tot stand komt kunt u meer lezen in het openstellingsbesluit. De behandelingstermijn na het sluiten van de openstellingsperiode is 22 weken. De verwachting is dat de toekenning van de subsidies in het najaar van 2018 plaatsvindt.

Europees programma, provinciale invulling

De maatregel ‘Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’ is één van de negen maatregelen binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Er is in totaal voor de provincie Flevoland  2,06 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor deze maatregel. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) draagt 50% bij, de andere helft wordt gefinancierd uit provinciale middelen.

Relevante links