Regeling Jonge Landbouwers

In de periode van 7 december 2020 09:00 uur tot en met 12 februari 2021 17:00 uur konden Flevolandse jonge landbouwers voor de zesde keer in de lopende POP-periode een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in bedrijfsinvesteringen in bijvoorbeeld machines en verplaatsbare installaties. Het door GS beschikbaar gestelde subsidieplafond voor Jonge landbouwers bedroeg € 340.000. Deze regeling was bedoeld om jonge landbouwers te ondersteunen bij het aanpassen van hun agrarische onderneming aan de huidige en toekomstige eisen met betrekking tot bijvoorbeeld duurzaamheid.

Provinciale openstelling

De financiële tegemoetkoming binnen deze regeling bedroeg maximaal 30% van de kosten van deze investeringen, met een minimum van 10.000 euro en een maximum van 20.000 euro. De regeling voor jonge landbouwers is een landelijke regeling, maar wordt per provincie opengesteld. Dat gebeurt in alle provincies op vrijwel dezelfde manier en in dezelfde (landelijke) investeringslijst is getoetst aan het provinciaal beleid. De Flevolandse openstelling sluit volledig aan bij de landelijke investeringslijst. De enige uitzondering betreft investeringen in solitaire windmolens, want daarvoor wordt in Flevoland geen vergunning afgegeven.

Openstellingstermijn gaat binnenkort open

Tussen 7 december 2020 (09.00 uur) en 12 februari 2021 (17.00 uur) kon een aanvraag worden ingediend via het loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Doordat de subsidieverstrekking plaatsvindt op basis van een tender, vindt beoordeling van de aanvragen plaats op basis van de tijdens de openstellingsperiode ingediende stukken en volgens vooraf gestelde criteria. De tendersystematiek houdt ook in dat wanneer er tijdens deze beoordeling onduidelijkheden in de aanvraag blijken te zijn, er geen mogelijkheid meer is om aanvullende stukken ter verduidelijking aan te leveren. Over de selectiecriteria en de wijze waarop de rangschikking van de binnen de termijn ontvangen subsidieaanvragen tot stand komt, kunt u meer lezen in het openstellingsbesluit. De toekenning van de subsidies vindt naar verwachting in het voorjaar 2021 plaats.

Europees programma

De Regeling Jonge Landbouwers is onderdeel van het (Europese) Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De helft van het totaal beschikbare subsidiebedrag is afkomstig uit Europese middelen, de andere helft wordt door provincie Flevoland zelf beschikbaar gesteld. De regeling Jonge Landbouwers werd tot nu toe jaarlijks opengesteld. 

Relevante links