Regeling Niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur en landschap

Van maandag 7 juni 2021 09:00 uur tot en met vrijdag 16 juli 2021 17:00 uur was onder POP3+ opnieuw maatregel “Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap en hydrologische maatregelen PAS” opengesteld, met een subsidieplafond van € 4.000.000. Het was mogelijk om binnen deze maatregel nieuwe subsidieaanvragen in te dienen.

Versterking biodiversiteit en natuurkwaliteit

Het doel van deze maatregel was om de biodiversiteit en de natuur ín het NatuurNetwerk Flevoland te versterken. De afgelopen jaren is gebleken dat de biodiversiteit en kwaliteit van de natuur in het Flevolandse NatuurNetwerk onder druk zijn komen te staan. De moerassen verlanden en de bossen zijn van onvoldoende kwaliteit om op lange termijn een robuust en weerbaar systeem te vormen. Daarom lag de nadruk van deze stimuleringsmaatregel op de verbetering van de kwaliteit van de natuurwaarden in het NatuurNetwerk Nederland in Flevoland.

Er konden subsidieaanvragen worden ingediend die gericht zijn op inrichting- of herstelmaatregelen voor versterking van de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland in Flevoland zoals benoemd in het Omgevingsprogramma en de Omgevingsverordening Flevoland. Hierbij kon gedacht worden aan herstel van de moerassen door het tegengaan van verlanding en verruiging, verbetering van het hydrologisch systeem in de bossen op voedselrijke grond of het bevorderen van soorten die onderdeel zijn van de wezenlijke kenmerken en waarden van de natuurgebieden in het Natuurnetwerk Flevoland.

De digitale kaart van het NatuurNetwerk Flevoland waaraan de aanvragen getoetst werden, inclusief de beschrijving van de wezenlijke kenmerken en natuurwaarden zoals beoogd, zijn te raadplegen op:

Geografische criterium 

Aanvragen werden getoetst aan een geografisch criterium. Projecten die ingediend werden moeten in het NatuurNetwerk Nederland (NNN) in Flevoland liggen.

Uitzonderingen op dit criterium waren projecten die in direct aanliggende gebieden van het NNN liggen en randvoorwaardelijk zijn voor (systemische) kwaliteitsverbetering van de natuurwaarden in het NNN. Dergelijke projecten konden ook in aanmerking komen voor subsidie.

De Natura2000 gebieden waren uitgesloten van deze openstelling.

Methode van openstellen en aanvragen

De subsidieverstrekking vond plaats volgens een zogenaamde tendersystematiek. Dit houdt in dat de in de openstellingsperiode aangeleverde informatie als basis diende voor de beoordeling van uw subsidieaanvraag en dat er geen mogelijkheid was om (na het sluiten van deze termijn) ter verduidelijking aanvullende stukken aan te leveren. Een volledige en duidelijk aanvraag indienen was dus van belang. 

Na afloop van de openstellingsperiode is, op basis van de geografische ligging en of de maatregelen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van deze openstelling  bepaald of projecten voor subsidie in aanmerking komen. Aanvragen worden beoordeeld door de RVO op basis van de subsidieverordening en het openstellingsbesluit. 

De projecten die aan de gestelde subsidiecriteria voldoen, komen totdat het subsidieplafond bereikt is, in aanmerking voor subsidie. Mocht het aantal aanvragen het plafond overstijgen, dan zal door middel van loting bepaald worden welke aanvragen gehonoreerd worden. De toekenning van de subsidies vindt naar verwachting aan het eind van het jaar plaats.

Europees programma

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Flevoland is een Europees programma dat bestaat uit negen maatregelen, inclusief Leader+, en is onlangs met twee jaar verlengd, de zogenoemde POP3+ periode (2021 en 2022). Voor deze periode zijn er vanuit het Europese Fonds (ELFPO) nieuwe middelen beschikbaar gekomen voor Flevoland. Voor de maatregel ‘Niet productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap en hydrologische maatregelen PAS’ onder POP3+ is het maximale budget € 4.000.000. De helft van dit bedrag wordt door de Europese Unie gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de andere helft vanuit het Programma kwaliteitsverbetering natuur van de Provincie Flevoland.

Relevante links