Regeling Niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur en landschap

In de periode van 1 juli 2019 9:00 uur tot vrijdag 27 september 2019 17:00 uur kon voor de derde keer in de POP3-periode subsidie worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap. De maatregel 'niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur en landschap' is gericht op investeringen voor herstel - en inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap en biodiversiteit. Gedurende de openstellingsperiode konden partijen subsidie aanvragen voor dergelijke investeringen binnen het aangewezen geografische gebied in Flevoland. Het totale geografische gebied (zie onderstaande kaart) is aangegeven door middel van de rode stippellijn. Op basis van het vigerend beleid is een prioritering binnen het geografische gebied benoemd. In volgorde van prioriteit gaat het om de volgende gebieden:

  1. Oostvaardersplassen (hoogste prioriteit);
  2. Lepelaarsplassen;
  3. Overige natuurgebieden;

Kaart met de 3 gebieden Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen en overige natuurgebieden

Beschikbare subsidie

Er was in totaal een bedrag van € 670.000,- aan subsidie beschikbaar voor deze openstelling. De te verlenen subsidie bedraagt minimaal € 250.000,-. Het subsidiepercentage voor deze openstelling bedraagt 100%.

Subsidieverstrekking

De subsidieverstrekking vindt plaats volgens een zogenaamde tendersystematiek. Dit houdt in dat de in de openstellingsperiode aangeleverde informatie als basis dient voor de beoordeling van uw subsidieaanvraag en dat er geen mogelijkheid is om (na het sluiten van deze termijn) ter verduidelijking aanvullende stukken aan te leveren. Bij deze openstelling was het tevens van belang om een geografische kaartje bij te voegen met daarop aangegeven de specifieke locaties waar het project exact zal worden uitgevoerd. Na afloop van de openstellingsperiode wordt, op basis van de gestelde geografische prioriteiten en de mate waarin de maatregelen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het genoemde vigerend beleid, bepaald welke projecten voor subsidie in aanmerking komen. Deze beoordeling zal plaatsvinden door de provincie. De hoogst scorende aanvragen, die aan de gestelde subsidiecriteria voldoen, komen in aanmerking voor subsidie, tot het subsidieplafond van de openstelling is bereikt. De (eventueel) resterende projecten zullen op financiële gronden worden afgewezen. De toekenning van de subsidies vindt naar verwachting plaats in het eerste kwartaal van 2020.

Europees programma

De maatregel ‘Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap’ is een van de negen maatregelen uit het (Europese) Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De helft van het totaal beschikbare subsidiebedrag (€ 335.000,-) wordt door de provincie Flevoland gefinancierd, de andere helft is afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Relevante links

Aanmelden voor Weekbericht

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven