Regeling niet-productieve investeringen water

Vanaf maandag 3 september 2018 9.00 uur tot en met vrijdag 23 november 2018 17.00 uur kon een aanvraag worden ingediend voor een bijdrage aan niet-productieve investeringen in water in het landelijk gebied van Flevoland. Deze subsidie is bedoeld om initiatieven te stimuleren in het kader van de (her-)inrichting, transformatie en het beheer van het watersysteem voor de landbouw-, water- en klimaatdoelen.

Werken aan waterkwaliteit

Door het verbeteren van de waterkwaliteit te stimuleren wil Flevoland bijdragen aan het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Die stelt dat uiterlijk in 2027 alle aangewezen oppervlaktewateren een goede chemische samenstelling moeten hebben en ecologisch op orde moeten zijn. Afspoeling van erf, perceel en bodem dragen ook in Flevoland bij aan te hoge concentraties nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het water. De aanleg van natuurvriendelijke oevers helpt bij het verbeteren van de waterkwaliteit. Maatregelen om afspoeling van bodem en percelen te minimaliseren zijn bijvoorbeeld de aanleg van droge of natte bufferstroken of infiltratiegreppels. Erfafspoeling kan worden verminderd door herinrichting van het erf met bijvoorbeeld voorzieningen, opvang en zuivering van bedrijfswater. Dergelijke investeringen op het erf zijn alleen subsidiabel wanneer ze verder gaan dan wettelijk verplicht is in de betreffende situatie.

De regeling

Voor initiatieven met bewezen direct of indirect effect op de waterkwaliteit kon in de openstellingsperiode een aanvraag worden ingediend. Voorwaarde daarbij was dat de investeringen altijd een directe link moeten hebben met de landbouw en geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een (agrarisch of anderszins) bedrijf tot gevolg mogen hebben.  Het was de tweede keer dat deze subsidiemaatregel wordt opengesteld.

Hoogte van de subsidie

Er is in totaal 1.900.000 euro beschikbaar gesteld voor aanvragen in het kader van de maatregel 'Niet-productieve investeringen water'. De subsidieregeling biedt bij toekenning een 100% vergoeding van de subsidiabele kosten. De aangevraagde subsidie moest tenminste 250.000 euro bedragen.

Openstelling is gesloten

Op 23 november om 17.00 uur precies is het loket gesloten, er kan dus geen subsidie meer worden aangevraagd.

Subsidieverstrekking

De behandeling van de subsidieaanvragen loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een tender. Dat betekent dat gedurende de hele openstellingsperiode aanvragen konden worden ingediend. Die worden nu de openstellingsperiode is beëindigd beoordeeld een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke Adviescommissie aan de hand van vooraf gestelde selectiecriteria. De tendersystematiek houdt ook in dat wanneer er tijdens deze beoordeling onduidelijkheden in de aanvraag blijken te zijn, er geen mogelijkheid meer is om aanvullende stukken ter verduidelijking aan te leveren. De hoogst scorende aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het subsidieplafond voor de openstelling is bereikt. De resterende projecten worden op financiële gronden afgewezen. Over de selectiecriteria en de wijze waarop de rangschikking van de binnen de termijn ontvangen subsidieaanvragen tot stand komt kunt u meer lezen in het openstellingsbesluit. De toekenning van de subsidies vindt uiterlijk 22 weken na de sluiting van de openstellingsperiode plaats, naar verwachting in het voorjaar van 2019.

Europees programma, provinciale invulling

De maatregel 'Niet-productieve investeringen water' is één van de negen maatregelen binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). In deze periode is voor de provincie Flevoland maximaal 3,75 miljoen euro beschikbaar om bij te dragen aan de internationale waterdoelen (KRW) via de regeling 'Niet-productieve investeringen water'.

Relevante links