Vragen en antwoorden maatregel 1

Dienen alle thema’s te worden toegelicht? De toelichting ten aanzien van de meerwaardecreatie voor de onderwerpen ‘Water en Bodem’ is namelijk lastig te geven.

Het is niet verplicht om alle thema’s nader toe te lichten. Er is sprake van een of/of keuze. Wel is het zo dat bij de beoordeling meer punten kunnen worden toegekend voor dit onderdeel als er zoveel mogelijk thema’s worden geraakt.

Is er sprake van een maximale subsidiebijdrage?

Nee, er is geen sprake van maximale subisiebijdrage (anders dan het subsidieplafond van € 933.511,-), wel is er sprake van een minimale subsidiebijdrage van € 50.000,-.

Wat is de maximale uitvoeringstijd voor een project?

Dat is maximaal 3 kalenderjaren na afgifte van de beschikking. Voor de volledigheid, binnen deze 3 jaar dient ook de eindafrekening te zijn ingediend bij RVO.

Wanneer dien ik uiterlijk te starten met de uitvoering van het project?

Uiterlijk 2 maanden na datum van de beschikking dient u aantoonbaar te zijn gestart met de uitvoering van uw project.

Hoe worden de ingediende projecten beoordeeld?

Zie voor de gehele procesbeschrijving de presentatie op de website. De beoordeling van de projectaanvragen zal door een onafhankelijke adviescommissie plaatsvinden. De leden van de commissie bestaat uit beleidsmedewerkers van andere provincies. Op basis van de in artikel 7 opgenomen beoordelingscriteria zullen de punten voor de diverse onderdelen worden bepaald. De hoogte van de toegekende punten bepaalt de ranking van de projecten (project met het hoogste aantal punten staat bovenaan). Projectaanvragen die onder het minimale aantal punten van 27 punten scoren komen niet voor subsidie in aanmerking. Indien meer subsidieaanvragen de minimumscore hebben behaald dan er budget beschikbaar is, wordt toekenning bepaald op basis van de rangschikking. Als er daarbij projecten met gelijke score 'op de knip' (op de rand van het beschikbare budget) eindigen, wordt eerst gekeken of er een rangschikking kan worden opgemaakt uit de afzonderlijke scores die zijn gegeven op de selectiecriteria. Als hier ook geen rangschikking uit valt op te maken wordt overgegaan op loting. Dit staat uitdrukkelijk beschreven vanaf artikel 7 van het openstellingsbesluit. Deze staat op de website gepubliceerd.

Mogen de trainingen ook gericht zijn op organisaties die landbouwproducten verwerken?

De maatregel en de openstelling is bedoeld voor landbouwers. volgens artikel 2 uit de openstelling mogen degene(n) die de opleiding of andere vorm van kennisoverdracht of voorlichting leveren aan landbouwers aanvragen. Landbouwers moeten wel de 'ontvangers' van de trainingen of workshops zijn (d.w.z. de trainingen/workshops etc. moeten specifiek gegeven worden aan ondernemingen/ondernemers die als landbouwer in de KvK vermeld staan). In de openstelling is uitdrukkelijk opgenomen dat het dient te gaan om kennisoverdracht aan landbouwers uit Flevoland.

Heeft  de rechtsvorm nog invloed op het wel of niet mogen aanvragen van subsidie?

In principe niet, aanvragers moeten opleiding of een andere vorm van kennisoveracht of voorlichting leveren aan landbouwers in Flevoland. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de curriculum vitae van de aanvrager(s).

Onder artikel 1.1 staat (een groep van) landbouwers tussen haakjes geplaats. Betekent dit dat er ook individuele coaching mag plaatsvinden?

Ja, individuele coaching behoort tot de mogelijkheid. Bedenkt u echter wel goed dat indien u alleen maar individuele coaching gaat verzorgen dit invloed kan hebben op de scores bij de mate van effectiviteit ten aanzien van de realisatie van de beleidsdoelstellingen.

Hoe zit het precies met inkomsten die uit het project worden gegenereerd, zoals de bijdragen van deelnemers?

Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de verantwoording. Deze mogelijke inkomsten dienen bij de begroting zo goed mogelijk te worden ingeschat. Indien deze inkomsten als cofinanciering in het project worden ingezet en de inkomsten zijn hoger dan is begroot, kan dit invloed hebben op de hoogte van de subsidie. Indien tijdens het project sprake is van netto inkomsten en de subsidiabele kosten zijn meer dan € 50.000, of indien na afloop van het project sprake is van netto inkomsten en de subsidiabele kosten zijn meer dan € 1 miljoen, wordt er rekening gehouden met de netto inkomsten bij het bepalen van de subsidie. Als de netto-inkomsten groter zijn dan het financieringstekort in de begroting van de aanvraag, dan wordt het verschil bij subsidieverlening verrekend. Hieronder is een rekenvoorbeeld opgenomen.

Begroot: 20 deelnemers
Werkelijk deelgenomen: 25 deelnemers
Vastgestelde kosten: € 100.000,-

Verlening op basis van begroting

Kosten

Dekking

€ 100.000,-

€ 80.000,- subsidie
€ 20.000,- bijdragen deelnemers

Totaal € 100.000,-

€ 100.000,-

 

Vaststelling op basis van werkelijke deelname

Kosten

Dekking

€ 100.000,-

€ 75.000,- subsidie
€ 25.000,- bijdragen deelnemers

Totaal € 100.000,-

€ 100.000,-

 

De subsidie wordt als volgt berekend bij de vaststelling: de kosten bedragen €100.00,- , met 80% subsidie en de bijdragen van € 25.000. Het surplus is subsidie vermeerderd met de bijdragen minus totale kosten: € 80.000 + € 25.000 - € 100.000 = € 5.000. Dit surplus á € 5.000 moet van de subsidie worden afgetrokken. De subsidie is 80% van € 100.000, dus € 80.000, minus € 5.000 surplus = € 75.000

Hoe toon ik de inkomsten binnen het project aan? Kan dit d.m.v. het overleggen van facturen of dient dit d.m.v. betaalbewijzen te worden aangetoond?

Dit moet middels facturen en betaalbewijzen worden overlegd.

Hoe zit het met de bijdrage in natura binnen een project?

Bijdrage(n) in natura, in de vorm van onbetaalde eigen arbeid, zijn subsidiabel voor zover het gaat om het verzorgen van demonstraties. Denk daarbij aan de inzet van materiaal, de kosten voor het gebruik van ruimten en bijbehorende faciliteiten en de kosten van adviseurs. De waarde van de bijdrage in natura moet zijn onderbouwd. Indien de totale subsidiabele kosten met aftrek van de bijdrage in natura lager zijn dan het subsidiebedrag, dan wordt het subsidiebedrag overeenkomstig naar beneden bijgesteld. Bijvoorbeeld:

  • Totale subsidiabele kosten: € 200.000
  • Berekende subsidie: € 160.000
  • Bijdrage in natura: € 50.000
  • Vastgestelde subsidie: € 200.000 - € 50.000 = € 150.000.

Waar moet ik op letten bij het verstrekken van opdrachten?

De marktconformiteit van de opdrachtverstrekking dient te worden aangetoond. Bij opdrachten boven de € 25.000 dienen hiervoor meerdere offertes te worden opgevraagd. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar het Handboek POP3, dat te vinden is op de website van het Regiebureau POP. Let op bij opdrachtverstrekkingen dat je deze pas doet nadat de subsidieaanvraag is ingediend.

Komen voorbereidingskosten voor subsidie in aanmerking?

Ja, die komen voor subsidie in aanmerking. Alleen kosten van architecten, ingenieurs en adviseurs, kosten van adviezen over duurzaamheid en kosten van haalbaarheidsstudies zijn als voorbereidingskosten subsidiabel. Lees het handboek POP er op na. Overige kosten voor het project komen enkel voor subsidie in aanmerking als deze gemaakt en betaald zijn na de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. Als u projectkosten wilt maken voordat u een beschikking heeft ontvangen dan doet u dit volledig voor eigen rekening en risico.

Wanneer vindt betaling van de subsidie plaats?

Er is geen sprake van het verlenen van voorschotten of leningen. Alle kosten dienen door de aanvrager te worden voorgefinancierd en worden achteraf op basis van werkelijk gemaakte kosten en declaraties uitgekeerd Jaarlijks kan daarvoor een betalingsverzoek bij RVO worden ingediend. Enkel de kosten die op dat moment gemaakt en betaald zijn kunnen in het betaalverzoek worden meegenomen.

Is er sprake van een ondergrens voor het indienen van een betaalverzoek?

Ja, een betaalverzoek kan worden ingediend voor minimaal 25% van de verleende subsidie, of wanneer de declaratie minimale subsidiebetaling van € 50.000,  bedraagt.

Hoeveel voorschot krijg je dan vervolgens uitbetaald?

Van de geaccepteerde kosten krijgt u maximaal 80% (maximale subsidiepercentage) van de kosten als voorschot betaald, tot een maximale betaling van 80% van de subsidie. Het resterende deel (20%) wordt, indien u hier na acceptatie van het eindverslag recht op heeft, uitbetaald.

Komen eigen uren van een trainer (niet zijnde personeelskosten) voor subsidie in aanmerking?

Indien iemand niet in dienst is en niet verloond wordt, dan dient het tarief van inbreng van eigen arbeid ad € 35,- te worden toegepast. Voor medewerkers die wel verloond worden dient het tarief conform de uitleg in het handboek POP (te vinden op de website van het regiebureau POP) te worden berekend.

Kunnen naast de subsidieaanvrager ook andere personen de training/workshop verzorgen?

Ja, dat kan. Wat wel van belang is, is dat de subsidieaanvrager zelf ook lesgeeft/kennis overdraagt. Het wordt niet geaccepteerd dat de subsidieaanvrager dit volledig door een ander laat uitvoeren.

Mag er sprake zijn van een koepelaanvraag?

Nee, er mag geen sprake zijn van een koepelaanvraag. Wel mag er een subsidieaanvraag worden gedaan namens een samenwerkingsverband. In ieder geval dient er dan een samenwerkingsovereenkomst bij te worden gevoegd. Dit betekent dat alle samenwerkende partijen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van het project. Een samenwerkingsverband mag een intermediair inschakelen bij het indienen van een aanvraag. Daarvoor dient dan ook het intermediair-formulier bijgevoegd te worden.

Is er een lijst van in het verleden goedgekeurde projecten binnen deze maatregel beschikbaar?

Op de site van het Netwerk Platteland (zie https://netwerkplatteland.nl/initiatieven) staan projecten beschreven.

Wat is de inschatting ten aanzien van het aantal in te dienen subsidieaanvragen?

Daar is geen inschatting van te maken, dat verschilt per jaar en per openstelling.

Bij andere provincies wordt er om een privacyverklaring gevraagd, dien ik deze ook in Flevoland aan te leveren?

Ja, een formulier voor privacyverklaring treft u op de webpagina over deze maatregel, onder de relevante documenten.

Nadere toelichting

Aanleveren informatie

In de presentatie aangaande het subsidieaanvraagproces is het volgende opgenomen: Week 12-18 begroting - beoordeling financiële opzet. Hierbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat dit enkel bedoeld is voor het opvragen van een nadere specificatie/verduidelijking indien de ingediende begroting niet voldoende duidelijk is. Het is niet de bedoeling nieuwe informatie op te vragen noch dat nieuwe informatie door de aanvrager wordt aangeleverd. Alle informatie dient direct bij de aanvraag te worden aangeleverd. Informatie die na dit moment wordt aangeleverd wordt niet in behandeling genomen. Bij een tendersysteem is het aanleveren van nieuwe informatie tijdens een subsidieaanvraagproces niet mogelijk omdat dit invloed kan hebben op de ranking en de beoordeling van andere aanvragers.

Projectplan en bijlagen

Zorg ervoor dat alle informatie in uw projectplan is opgenomen en dat u zo weinig mogelijk gebruik maakt van bijlagen, omdat bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag het projectplan leidend is.

E-herkenning nodig voor het indienen van een subsidieaanvraag

Voor het indienen van een subsidieaanvraag via de website van de RVO heeft u een E- herkenning nodig. Deze dient u eerst aan te vragen. Het advies is om dit tijdig te doen omdat het aanvragen hiervan enkele dagen kan duren.

Voortoets van uw subsidieaanvraag

Het is mogelijk een zogenaamde voortoets op uw project uit te laten voeren. Dit kan tot uiterlijk 15 december 2018. U dient hiervoor contact op te nemen met Marjolijn van Stokkom van RVO. Haar contactgegevens zijn op de webpagina van de maatregel opgenomen. Voor de volledigheid, uw projectplan wordt enkel door de RVO gelezen en verder door niemand anders.

Helpdeks

Naast Marjolijn van Stokkom van RVO, die eerste aanspreekpunt is voor procedurele vragen, is de heer Niek Vedelaar (Delphi BV) door de provincie ingezet om eventuele inhoudelijke vragen, die u naar aanleiding van de openstellingen onder de regeling POP 3 heeft, te beantwoorden. Contactgegevens van beiden zijn opgenomen op de webpagina van de provincie bij de betreffende beschrijving van de subsidiemaatregel.