Beroep en bezwaar POP3 subsidietoekenning

Tegen onze besluiten kunt u binnen 6 weken na datum van verzending ervan, dat is de datum bovenaan de brief waarin het besluit aan u wordt medegedeeld, schriftelijk bezwaar maken*. Het adres is:

College van Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Secretariaat van Bezwarencommissie Provincie Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Wij vragen u om in de linker bovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Uw bezwaarschrift moet door u worden ondertekend en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Daarnaast vragen we u vriendelijk om het bestreden besluit toe te voegen en uw telefoonnummer te vermelden. Zo kan de provincie u, indien aan de orde, bellen om samen de aanpak van de behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, dan kunt u daarvoor een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter. Het adres is:

Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt in behandeling genomen op het moment dat u griffierecht betaald heeft. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt betalen.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure

In uw bezwaarschrift kunt u aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan** en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. Een dergelijk verzoek moeten wij in ieder geval afwijzen*** wanneer:

  1. het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit;
  2. tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een bezwaarschrift is ingediend, waarin zo'n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is sturen wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een verzoek kunt indienen****  om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige, reis- en verblijfkosten, kosten voor uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van een verzoek tot vergoeding van de kosten moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Het bedrag van de kosten voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand is een forfaitair tarief*****, niet de werkelijke kosten. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. Wij verwijzen u graag naar het loket van provincie Flevoland, elders op deze website. Daar vindt u onder 'Politiek, bestuur en samenleving' meer informatie over beroep en bezwaar.

*         O.g.v. artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht
**       O.g.v. artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht
***     O.g.v. artikel 7:1a, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht
****   O.g.v. artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht
***** O.g.v. juncto artikel 1 en 2 van het Besluit proceskosten bestuursrecht